*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดให้มีการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้ สำหรับนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ โดยนำนายทหารประทวน ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ จำนวน 33 ท่าน พร้อมครูผู้สอน 3 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี อาจารย์ ศรุต วิจิตรเวชการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี เป็นวิทยากรพร้อมตอบข้อซักถามเรื่องหลักสูตรดนตรีและการสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  จากนั้นเดินชมส่วนอาคารการเรียนการสอนดนตรี และมหิดลสิทธาคาร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง