*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 2/2563

1 พฤษภาคม 2563 – ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมทูลกระหม่อมบริพัตร (A205) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ โอกาสนี้ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการในปัจจุบัน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล