*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

เรื่องการย้ายสำนักงานชั่วคราวจากอาคารภูมิพลอดุลยเดช (A) ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ (Museum)

เรื่องการย้ายสำนักงานชั่วคราวจากอาคารภูมิพลอดุลยเดช (A) ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ (Museum)

แจ้งเพื่อทราบ
1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราวจากอาคารภูมิพลสังคีต (A) ไปที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ (Museum)

2. เนื่องจากงานก่อสร้างซุ้มทางเข้าหลัก (ซุ้มไม้ไผ่) ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงขอเปลี่ยนเส้นทางหลักเข้าอาคารชั่วคราว โดยให้เข้าอาคารทาง ประตูขนถ่ายสิ่งของ (Loading Door) ด้านหลังอาคาร Museum ข้างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (แผนผังด้านล่างที่แนบมาพร้อมนี้)

3. ผู้ที่มาติดต่อภายนอก (Visitor) สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการ One Stop Service Center ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ (Museum)

4. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ที่
📞: (662) 800 2525-34
(662) 441 5300
Fax : (662) 800 2530
Email : musicmupr@gmail.com