พนักงาน

รายชื่อพนักงาน

ฝ่ายบริหาร

งานบริหารธุรการ

 • Ariyawan
  นางสาวอริยวรรณ ทันวงษ์
  หัวหน้างานบริหารธุรการ
 • Phatcharee
  นางสาวพัชรี กิจฉลอง
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • penpan
  นางสาวเพ็ญพรรณ
  ชนะกิจเจริญ
  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 • Anant
  นายอนันต์ ผกาแดง
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • Niwat
  นายนิวัฒน์ ศรีนวลมาก
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • Jumrong
  นายจำลอง หิรัญพฤกษ์
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

 • Sathon
  นายสาธร เกาะกิ่ง
  ผู้ช่วยคณบดี
  ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
 • Pitak
  นายพิทักษ์ เพ็งเจริญ
  หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
 • Somboon
  นางสาวสมบูรณ์ เปรมฤทธิ์
  ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 • Wichai
  นายวิชัย กลมจีน
  ช่างเทคนิค
 • Apichart
  นายอภิชาติ พานจำนงค์
  ช่างเทคนิค
 • Sorayut
  นายสรยุทธ ศรศาสตร์
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่
 • Pradap
  นายประดับ การกระสัง
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่
 • Chartchai
  นายชาติชาย คุมพล
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่
 • Sarawut
  นายศราวุฒิ ครุฑธา
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่
 • Sanook
  นายสนุก สมคะเนย์
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่*
 • Teerayuth
  นายธีระยุทธ พากเพียร
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่*
 • Wijit
  นายวิจิตร์ พารา
  ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่*

งานบริการห้องและอุปกรณ์เครื่องดนตรี

หน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์

 • Kittinat
  นายกิตติณัฐ์ ทองแพง
  หัวหน้าหน่วยสำรองการใช้สถานที่และอุปกรณ์
 • Apinya
  นางสาวอภิญญา พึ่งฉิ่ง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Rattana
  นายรัตนะ กระสินธุ์
  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
 • Weerasak
  นายวีระศักดิ์ หุ่นรูปหล่อ
  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยบริการอุปกรณ์ดนตรีและห้องซ้อม

 • Surachai
  นายสุรชัย รอดขำ
  หัวหน้าหน่วยบริการอุปกรณ์ดนตรีและห้องซ้อม
 • Theeraphat
  นายธีรภัทร์ เลิศลบ
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี
 • anurak
  นายอนุรักษ์ ครุฑธา
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี
 • wasurat
  นายวสุรัตน์ ครุฑแสง
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี
 • wuttipong
  นายวุฒิพงษ์ พุกปิ่น
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี
 • Detdanai
  นายเดชดนัย
  รอดบุญลือ
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี

งานบริหารพัฒนาสินทรัพย์

หน่วยพัฒนาสินทรัพย์

 • Ratcharee
  นางสาวรัชรี เอี่ยมสำอางค์
  ผู้จัดการงานพัฒนาสินทรัพย์
 • Supansa
  นางสาวสุพรรษา ม้าห้วย
  ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
  (ร้านค้าวิทยาลัย)

ศาลายาลิงค์

 • Thanakit
  นายธนกฤต รชตะศิรกุล
  ผู้จัดการศาลายาลิงค์
 • Suriya
  นายสุริยา โคตรวงษา
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบา
 • Somporn
  นายสมพร ปราณีตพลกรัง
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบา
 • Amnaj
  นายอำนาจ คงภักดี
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบา
 • Nopnarong
  นายนพณรงค์ ทองเหลือง
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบา
 • Somsak
  นายสมศักดิ์ ทวีฤทธิ์
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบา

ฝ่ายการคลัง

งานการเงินและบัญชี

 • Thipparach
  นางทิพย์รัตน์ เพชรมุณี
  หัวหน้างานการเงิน
 • Kanoknate
  นางกนกเนตร แก้วเขียว
  หัวหน้างานบัญชี
 • Laksna
  นางสาวลักษณา
  ทองวงษ์ญาติ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Piyamaporn
  นางสาวปิยมาภรณ์
  ศรีจินดา
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Kanasiri
  นางสาวคณาศิริ เจริญพร
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • wannisa
  นางสาววรรณิศา
  สันทาลุนัย
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Warunee
  นางสาววารุณี คุ้มกระทึก
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ratanawan
  นางสาวรัตนวรรณ ศุภราช
  นักวิชาการเงินและบัญชี

งานแผนและงบประมาณ

บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

 • Plernpit
  นางสาวเพลินพิศ
  เพ็งสุวรรณ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
 • Piyachat
  นางสาวปิยะฉัตร
  แก้วท่าไม้
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

 • paradee
  นางสาวภารดี สวัสดิ์มี
  นักวิชาการพัสดุ
 • wandee
  นางสาววันดี นุชพะเนียด
  นักวิชาการพัสดุ
 • pirawan
  นางสาวพิราวรรณ์
  บวรโฆสิตพงศ์
  นักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายบริการการศึกษา

งานรับสมัครสอบ

 • Paradee
  นางสาวภารดี ธนโชติ
  หัวหน้างานรับสมัครสอบ
 • natcha
  นางสาวณัชชา พลอยฉาย
  นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

 • Tidarat
  นางธิดารัตน์ ปลาอ่อน
  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
 • Warisara
  นางสาววริศรา ศรีมณีกร
  หัวหน้างานทะเบียนระดับปริญญาตรี
 • Cheeranun
  นางสาวจีรนันท์
  ประโยชน์เจริญผล
  หัวหน้างานทะเบียนระดับเตรียมอุดมดนตรี
 • Nittaya
  นาวสาวนิตยา เปรมเจริญ
  นักวิชาการศึกษา
 • Paksajee
  นางสาวภัคศจี ปรางค์ทอง
  นักวิชาการศึกษา
 • suchawadee
  นางสาวสุชาวดี ซีประเสริฐ
  นักวิชาการศึกษา
 • Alongkorn
  นายนิติธร กล่ำคุ้ม
  นักวิชาการศึกษา
 • Tipha
  นางสาวทิพา ปลีหจินดา
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป

งานกิจการนักศึกษา

 • Radanat
  นางสาวรดาณัฐ
  ศรินทุ
  หัวหน้างานบริการ
  นักศึกษา

 • นายจินดา สำเริง
  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 • Kanteera
  นางสาวกัลย์ธีรา สุภนิธิ
  นักวิชาการศึกษา
 • Phongphan
  นางสาวผ่องพรรณ สมชู
  นักวิชาการศึกษา
 • Wallapa
  นางสาววัลลภา นุชนารถ
  นักวิชาการศึกษา

งานห้องสมุดดนตรีและวิเทศสัมพันธ์

 • Kittima
  นางสาวกิตติมา
  ธาราธีรภาพ
  หัวหน้างานห้องสมุดดนตรี
 • Apirom
  นางอภิรมย์ คุ้มทรัพย์
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Montri
  นายมนตรี ปัญญาชัยสกุล
  หัวหน้างานสารสนเทศ
 • Phunyavee
  นายปุญญวีร์ มโนมัยพิบูลย์
  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 • Jitprasong
  นายจิตประสงค์ ทาคำ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • Akachai
  นายเอกชัย ยิ้มบุญลือ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • Eakaluck
  นายเอกลักษณ์ ยิ้มบุญลือ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริการวิชาชีพ

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

 • noppadol
  นายนพดล ถิรธราดล
  ผู้จัดการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

 • Ms.Yi-Wen Chen
  เจ้าหน้าที่ประสานงานศิลปินต่างประเทศ

 • Ms. Xiaoyi He
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • pakornre
  นายภากร บัวทอง
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวสิริพร ลาภธนาพาณิช
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • sittinon
  นายสิทธินนท์ ผลงาม
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • weerapong
  นายวีระพงษ์ กระสินธุ์
  ผู้ปฏิบัติงานเครื่องดนตรี

งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์

 • piyapong
  นายปิยะพงศ์ เอกรังษี
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
  การตลาดและประชาสัมพันธ์
 • tanatchayakorn
  นางสาวธนัชญกร
  พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์
  เจ้าหน้าที่การตลาด
  และประชาสัมพันธ์
 • khanuengnit
  นางสาวคนึงนิจ
  ทองใบอ่อน
  นักประชาสัมพันธ์
 • Pornthip
  นางสาวภรณ์ทิพย์ สายพานทอง
  นักวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศ
 • preeyapat
  นางสาวปรียภัสร์
  สิปปกรณ์
  นักนิเทศศิลป์

งานบริหารกิจกรรมดนตรี

 • Taninrat
  นายธนินท์รัฐ
  โศภณพิมลสิริ
  นักวิชาการกิจกรรม
 • chanathep
  นายชนะเทพ พึ่งภักดี
  นักวิชาการกิจกรรม
 • phappim
  นางสาวภาพพิมพ์
  เชื้อทหาร
  นักวิชาการกิจกรรม
 • Chonlasit
  นายชลสิทธิ์
  พรหมชาติสุนทร
  นักวิชาการกิจกรรม

งานหอแสดงดนตรี

 • Jittiya
  นางสาวจิตติยา เนาวเพ็ญ
  ผู้จัดการหอแสดงดนตรี
 • pratapun
  นายปฐาพันธ์ หนูแก้ว
  ผู้จัดการหอแสดงดนตรี
  (มหิดลสิทธาคาร)
 • Chayut
  นายชยุตม์ เจษฎาวรานนท์
  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 • Supawat
  นายศุภวัฒณ์
  สุหฤทรุจนนุกูล
  รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 • Sorapol
  นายสรพล อัศวกาญจนกิจ
  หัวหน้างานฝ่ายเทคนิค
 • Pornsawan
  นางสาวพรสวรรค์ มัจฉิม
  หัวหน้างานจำหน่ายบัตร

 • นางสาวศิริรัตน์ แสนเกิด
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • chutimta
  นางสาวชุติมตา
  พุฒิกุลางกูร
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • wanlapa
  นางสาววัลภา สละวาสี
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Warawuth
  นายอัครกิตติ์
  ศิระวัฒนะรัชต์
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Titiwut
  นายฐิติวุฒิ ศิริเบญจวรรณ
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Predee
  นายปรีดี ตันสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Chutipong
  นายชุติพงศ์ ยองประยูร
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Kongka
  นายคงคา กำไลทอง
  นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานบริหารการวิจัย

งานพัฒนาหลักสูตร

 • suthisa
  นางสาวสุธิศา เกตุทิพย์
  หัวหน้างานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
 • Woramon
  นางสาววรมน สายสิทธิ์
  นักวิชาการศึกษา
 • Vacharavalee
  นางสาววัชราวลี
  แก้วปักษา
  นักวิชาการศึกษา
 • umarin
  นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
 • Orawee
  นางสาวอรวี วุฒิไทย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง

งานพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง

 • Chanita
  นางชนิตา บูรณวิทยวุฒิ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง

งานพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์

 • Dhanyaporn
  ดร. ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน
  ภัณฑารักษ์

สำนักงานคณบดี

TBA

งานประกันคุณภาพ

 • Penyarporn
  นางสาวเพ็ญญาภรณ์
  เหล่าธนาสิน
  ผู้ช่วยคณบดี
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • Saksila
  นายศักดิ์ศิลา รามัญอุดม
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


 • นางสาวนิธิมา ชัยชิต
  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 • Noraseth
  นายนรเศรษฐ์ รังหอม
  นักนิเทศศิลป์
 • Jaroon
  นายจรูญ กะการดี
  นักนิเทศศิลป์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 • Joseph
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร. โจเซฟ โบวแมน
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • Sommeth
  นายสมเมธ ยุวะสุต
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • Nutchayada
  นางสาวนุชญาดา
  สุวรรณวงษ์
  นักวิเทศสัมพันธ์

งานทรัพยากรบุคคล

 • Nida
  นางสาวนิดา
  กีรติสุทธิสาธร
  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Rattha
  นางสาวรัตฐา
  ไทรพงษ์พันธ์
  นักทรัพยากรบุคคล
 • Chattima
  นางสาวฉัตรติมา
  กู้เจริญพันธุ์
  นักทรัพยากรบุคคล

งานสำนักงานคณบดี

 • Chutima
  นางสาวชุติมา ภู่มณี
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Thunyawan
  นางสาวธัญญวรรณ
  รัตนภพ
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป
 • Boonchan
  นายบุญจันทร์ อาจสังข์
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีศึกษาและดนตรีบำบัด (สถาบันดุษฎี บริพัตร)

 • Niwit
  นายนิวิฐ มีเดช
  นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

 • pongpat
  นายพงษ์ภัทร เชื้อพิบูลย์
  นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรี

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

 • Jiraporn
  นางสาวจิราพร ศรีแก่นแก้ว
  เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไป

งานสอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

โครงการสอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

 • ni-on
  ดร. นิอร เตรัตนชัย

ดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ซีคอนแสควร์)

 • Sommit
  นายสมมิต ปัญญากุล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
 • Wirongrong
  นางสาววิรงรอง แซ่ฉั่ว
  ผู้จัดการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
  (ซีคอนสแควร์)
 • Parisut
  นางสาวปาริสุทธิ์
  อุไทยธุราทร
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • Kanitnicha
  นางสาวคณิศร์นิชา
  ศรุติศาสตร์
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • xxx
  นางสาวทักษ์สรณ์ จรรยารัตน์
  นักวิชาการศึกษา
 • Nichamon
  นางสาวณิชมน เสงี่ยมศักดิ์
  นักวิชาการกิจกรรม
 • Usanee
  นางสาวอุษณีย์
  เหมืองหม้อ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Phon
  นายภน ศิริลักษณ์
  นักวิชาการพัสดุ
 • Wantha
  นางวันทา มะศักดิ์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Lawan
  นางลาวัลย์ สุตนนท์
  พนักงานทำความสะอาด

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน)

 • Wandee
  นางสาววันดี จันทร์เจนจบ
  ผู้จัดการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (สยามพารากอน)
 • Sirirut
  นางสาวสิริรัตน์ จิวาลักษณ์
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • Wararat
  นางสาววรารัตน์ ปุริโสดม
  นักวิชาการศึกษา
 • Kwanchanok
  นางสาวขวัญชนก สำเร็จประสงค์
  นักวิชาการศึกษา
 • Warissara
  นางสาวริศรา โพธิ์แก้ว
  นักวิชาการศึกษา
 • Worada
  นางสาววรดา วิทยกุล
  เจ้าหน้าที่บริหาร
  งานทั่วไป
 • Siwaporn
  นางสาวศิวพร อยู่สุข
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Piyanuch
  นางสาวปิยะนุช คำคุ้ม
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Sucha
  นายสุชา อยู่สุข
  เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • Wanpen
  นางสาววันเพ็ญ บุญเรือง
  พนักงานทำความสะอาด

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ซีคอน บางแค)

 • Kanchana
  นางสาวกาญจนา
  ช่วยประสิทธิ์
  ผู้จัดการดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
  (ซีคอน บางแค)
 • Somjai
  นางสาวสมใจ สีมาถาวรกุล
  นักวิชาการศึกษา
 • Thitinan
  นางสาวฐิตินันท์ สังข์ภาษี
  นักวิชาการศึกษา
 • Patcharee
  นางสาวพัชรีย์ สกุลเพ็ชร
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Suranan
  นางสุรนันท์ หงษ์ทอง
  พนักงานทำความสะอาด

ฝ่ายบริหาร

หน่วยบริการรักษาความสะอาดและจัดเลี้ยง

 • Piyamon
  นางสาวปิยมน ชุมนุมดวง
  หัวหน้าหน่วยบริการรักษาความสะอาดและจัดเลี้ยง
 • Somjit
  นางสมจิตร ศรศาตร์
  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการรักษาความสะอาดและจัดเลี้ยง
 • Wassamon
  นางสาววัสมน บุญเฉย
  พนักงานทำความสะอาด
 • Juthathip
  นางสาวจุฑาทิพย์
  ทวีวรรณ
  พนักงานทำความสะอาด
 • Boonkerd
  นางบุญเกิด ขำวงฆ้อง
  พนักงานทำความสะอาด
 • Chutima
  นางชุติมา สมบัติหอม
  พนักงานทำความสะอาด
 • Samlit
  นางสาวสัมฤทธิ์ สินโพธิ์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Yupha
  นางยุพา ธนสารศิริกุล
  พนักงานทำความสะอาด
 • Amphai
  นางสาวอำไพร รสมนตรี
  พนักงานทำความสะอาด
 • Boonsom
  นางสาวบุญสม
  ศรีไทยพันธ์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Malee
  นางสาวมาลี ศรีสัมพันธ์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Juthamath
  นางจุฑามาศ
  อ่อนนาเรนทร์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Sangop
  นางสงบ กล่ำแสง
  พนักงานทำความสะอาด
 • Kanokporn
  นางสาวกนกพร ดวงดี
  พนักงานทำความสะอาด
 • Chalam
  นางแฉล้ม เจิมศรี
  พนักงานทำความสะอาด
 • Dawan
  นางสาวดาวัน เวทย์ไธสง
  พนักงานทำความสะอาด
 • Aumporn
  นางสาวอำพร กุลพัฒน์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Napaporn
  นางสาวนภาพร แซ่ลิ้ม
  พนักงานทำความสะอาด
 • Chamnean
  นางจำเนียร ฤทธิ์คำรพ
  พนักงานทำความสะอาด
 • Panya
  นางปัญญา เกตุดี
  พนักงานทำความสะอาด
 • Krongkaew
  นางกรองแก้ว
  รอดครองตัน
  พนักงานทำความสะอาด
 • Kalaya
  นางสาวกัลยา เปรมปรีดิ์
  พนักงานทำความสะอาด
 • Vadsana
  นางสาววาสนา สินสะโน
  พนักงานทำความสะอาด
 • Doung
  นายดวง ใสดี
  พนักงานทำความสะอาด
 • Mathusorn
  นางสาวมธุสร เพ็ชรรัตน์
  พนักงานทำความสะอาด

งานรักษาความปลอดภัย

 • Surasak
  นายสุรศักดิ์ แถมพร
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Kumbu
  นายคำบู่ นิลสิงขรณ์
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Wittaya
  นายวิทยา อันศรีแก้ว
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Ang-Koon
  นายอังกูร ศรีไทยพันธ์
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Prasert
  นายประเสริฐ
  สัมฤทธิ์สุขโชค
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Chaiwat
  นายชัยวัตร สุทธิแสน
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Thawatchai
  นายธวัชชัย ปิ่นมณี
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Prayad
  นายประหยัด วิชาพูล
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • Prasopchok
  นายประสพโชค
  ศรีไทยพันธุ์
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ร้านอาหารมิวสิคสแควร์

 • Ketsini
  นางสาวเกศินี ขวัญเต่า
  แคชเชียร์
 • Kanjana
  นางสาวกาญจนา พิศผล
  พนักงานจัดซื้อ
 • Nisarat
  นางสาวนิศารัตน์ เก่งสาคร
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Sirinapa
  นางสาวศิรินภา ปักกาโส
  บริกร
 • Takulsak
  นายตระกูลศักดิ์
  บุตรสาเนตร
  บริกร
 • Khanchanan
  นางสาวญะพิญธร วุฒิธา
  บริกร
 • Thidaphon
  นางสาวธิดาภรณ์
  คำสอนพันธ์
  บริกร
 • Chuntisa
  นางสาวฉันทิศา
  สิทธิยาภรณ์
  บริกร
 • Chuntisa
  นางสาววาสนา
  สุ่มบรรดิษฐ
  บริกร
 • Tatchapon
  นายธัชพล หิรัณยากร
  ผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Worowut
  นายวรวุฒิ แซ่จิว
  ผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Sairung
  นางสาวสายรุ้ง นราน้อย
  ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Veerat
  นายวีรัตน์ สีดา
  ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Tanong
  นายทนง มุติโสม
  ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Phonthawi
  นายพรทวี ชนะชัย
  ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานครัว
 • Thongsa
  นางสาวทองสา สว่างรุ่ง
  พนักงานทำความสะอาด
frases de la vida frases de enamorados