*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

งานวิเทศสัมพันธ์


 • นางสาวนาฏประวีณ ศุภศรี


  นักวิเทศสัมพันธ์
  02-800-2525-34 #3202
  nartpraween.sup@mahidol.ac.th


 • นางสาววัลลภา นุชนารถ


  นักวิเทศสัมพันธ์
  02-800-2525-34 #3202
  wallapa.nut@mahidol.ac.th


 • นางสาวอี้เหวิน เฉิน


  นักวิเทศสัมพันธ์
  02-800-2525-34 #3208
  yiwen.che@mahidol.ac.th