*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

งานการเงินและบัญชี

การเงิน


 • นางสาวรัตนวรรณ ศุภราช


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1117
  ratanawan.sup@mahidol.ac.th


 • นางสาววารุณี คุ้มกระทึก


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1115
  warunee.kum@mahidol.ac.th


 • นางสาวลักษณา ทองวงษ์ญาติ


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1117
  laksna.ton@mahidol.ac.th

บัญชี


 • นางกนกเนตร แก้วเขียว


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1116
  fon_kaw@hotmail.com


 • นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีจินดา


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1116
  pitamaporn.srj@mahidol.ac.th


 • นางสาวนิชาวรินทร์ บวรโฆสิตพงศ์


  นักวิชาการเงินและบัญชี
  02-800-2525-34 #1133
  nichawarin.baw@mahidol.ac.th

งบประมาณ


 • นางสาวณัฏฐกานต์ ประกอบเส้ง


  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  02-800-2525-34 #1111
  nattakarn.pra@mahidol.ac.th