*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

งานทะเบียนและประมวลผล


 • นางธิดารัตน์ มงคลประภา


  หัวหน้างานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
  02-800-2525-34 #1123
  mstidarat@gmail.com


 • นางสาววริศรา ศรีมณีกร


  หัวหน้างานทะเบียนระดับปริญญาตรี
  02-800-2525-34 #1126
  srimaneekorn@gmail.com


 • นางสาวนิตยา เปรมเจริญ


  นักวิชาการศึกษา
  02-800-2525-34 #1126
  pream.nid5451@gmail.com


 • นางสาวภัคศจี ปรางค์ทอง


  นักวิชาการศึกษา
  02-800-2525-34 #1128
  pa_mook@hotmail.com