*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครผู้ประกอบการร้านสำเนาเอกสาร

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านสำเนาเอกสาร เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคารภูมิพลสังคีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ระยะเวลาในการประกอบการค้า

สัญญาการประกอบการค้า เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

          ๒. จำนวนที่รับสมัคร รวม ๑  ร้าน

             ห้อง G๑๐ ชั้น G อาคาร A บริเวณโรงอาหารทิศตะวันตก  (พื้นที่ประมาณ ๓๗ ตารางเมตร)

             กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ขั้นต่ำรายเดือนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)และค่าสาธารณูปโภครายปีๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท สัญญาเป็นเวลา ๒ ปี (ผู้สมัครทุกรายต้องเตรียมซองปิดผนึกที่ระบุค่าบำรุงการใช้พื้นที่รายเดือนขั้นต่ำ ๘,๐๐๐ บาท มาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในวันสัมภาษณ์)

๓ . คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ๓.๑ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้มาใช้บริการได้

 ๓.๒ สามารถทำนิติกรรมสัญญากับวิทยาลัยได้โดยตรง (งดการเช่าช่วง)

 ๓.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย

 ๓.๔ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ต้องเป็นผู้ให้บริการสำเนาเอกสารเอง)

 ๓.๕ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างเคร่งครัด

               ๓.๖ ต้องไม่มีปัญหาการทำธุรกรรมด้านการเงินที่สามารถตรวจสอบได้

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ ใบรับรองแพทย์ระบุไม่เป็นโรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้มาใช้บริการ

 ๕. กำหนดการรับสมัคร

      ติดต่อขอรับและส่งใบสมัครได้ที่

      -งานบริหารธุรการ ชั้น ๑ อาคารภูมิพลสังคีต (อาคาร A ห้อง A ๑๐๕ ) โทรศัพท์ (๐๒) ๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๐ หรือ

     -งานพัฒนาสินทรัพย์ ชั้น ๑  (อาคาร D ห้อง D ๑๐๕ ) โทรศัพท์ (๐๒) ๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๔๑๓๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ในวันและเวลาราชการ

๖. กำหนดเวลาการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

     ๖.๑ ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่   ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒    หน้าห้อง A ๑๐๕

ชั้น ๑ อาคาร A

     ๖.๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการเริ่มสัมภาษณ์เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคาร A (ให้ทุกรายเตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมให้คณะกรรมการสัมภาษณ์เวลา ๑๐.๐๐ น.)

     ๖.๓ ติดประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ หน้าห้อง A ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร A

     ๖.๔ ผู้ประกอบการต้องทำสัญญาในวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ห้อง A ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร A

           ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๗. รายละเอียดในวันทำสัญญา

     ในวันทำสัญญาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่วิทยาลัยกำหนด ๓ รายการดังนี้

–  ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางรายปี ปีละ ๑๕, ๐๐๐ บาท

       ปีแรก ๑ ครั้งชำระในวันทำสัญญา และปีที่ ๒ ชำระภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่รายเดือน

    – ค่าประกันความเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท (  ชำระเงินสดในวันทำสัญญา) ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้อง จัดทำป้ายชื่อร้านค้าให้เรียบร้อยด้วยตนเองภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒)

๗.๑ ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคน ซึ่งเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น (ผลตรวจย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก) โดยรับรองผลการตรวจโรคทั่วไป และผล X-RAY ปอดของผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคน มีใบรับรองผลโดยแพทย์ว่าปกติ

          ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของลูกจ้างทุกคน ๑ ชุด

          ๗.๓ บัตรประชาชนของลูกจ้างทุกคน ๑ ชุด

          ๗.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้วของลูกจ้างทุกคน จำนวน ๒ รูป

๘. ผู้ประกอบการต้องเริ่มประกอบการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดลกำหนดให้

๙. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง และคำแนะนำของวิทยาลัย และคณะกรรมการดูแลร้านค้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ๑๐.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ จากผู้สมัครรายใดก็ได้ตามความเหมาะสม และจะควบคุม ดูแลคุณภาพ  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]