*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

กําหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
1. จําหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมัครทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
2. ปิดรับสมัคร
– สมัคร online และส่งเอกสารสมัครสอบทาง e-mail
พฤ. 17 ก.ย. 63 พฤ. 19 พ.ย. 63 พฤ. 21 ม.ค. 64 พฤ. 18 มี.ค. 64
3. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ส. 26 ก.ย. 63 ส. 28 พ.ย. 63 ส. 30 ม.ค. 64 ส. 27 มี.ค. 64
4. กําหนดสอบ อา. 4 ต.ค. 63 อา. 6 ธ.ค. 63 อา. 7 ก.พ. 64 พฤ. 1 เม.ย. 64
5. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ. 20 ต.ค. 63
(ระดับเตรียมอุดมดนตรี อ. 13 ธ.ค. 63)
อ. 22 ธ.ค. 63
(ระดับเตรียมอุดมดนตรี อ. 15 ธ.ค. 63)
อ. 23 ก.พ. 64 ส. 17 เม.ย. 64
6. สอบสัมภาษณ์ ส. 24 ต.ค. 63
(ระดับเตรียมอุดมดนตรี ส. 17 ธ.ค. 63)
ส. 26 ธ.ค. 63
(ระดับเตรียมอุดมดนตรี ส. 19 ธ.ค. 63)
ส. 27 ก.พ. 64 พฤ. 22 เม.ย. 64
7. ประกาศผลสอบ ส. 31 ต.ค. 63 อ. 5 ม.ค. 64 ส. 6 มี.ค. 64 ศ. 30 เม.ย. 64
8. รายงานตัว และลงทะเบียน
– กรอกข้อมูลทาง internet
– ส่งเอกสารถึงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ส. 31 ต.ค. – พ. 4 พ.ย. 63 อ. 5 – อา. 10 ม.ค. 64 ส. 6 – พ. 10 มี.ค. 64 ศ. 30 เม.ย. – อ. 4 พ.ค. 64

ข้อมูลและการติดตามการสอบ
ข้อมูลการสอบ:  www.music.mahidol.ac.th
ติดตามการสอบ:  commas.music.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
ติดต่อส่ง ไฟล์/Link การสอบ: msadmission@mahidol.edu
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME:  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680

PC* = กำหนดการเฉพาะระดับเตรียมอุดมดนตรี ดังนี้
ครั้งที่ 1   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  อ. 13 ต.ค. 63 และ สอบสัมภาษณ์ ส. 17 ต.ค. 63
ครั้งที่ 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  อ. 15 ธ.ค. 63 และ สอบสัมภาษณ์ ส. 19 ธ.ค. 63