*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

Salaya Link ขอหยุดให้บริการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป

Salaya Link ขอหยุดให้บริการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเเจ้งเปลี่ยนเเปลง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้