*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ระเบียบการใช้บริการ

แนวปฏิบัติการให้บริการห้องสมุดดนตรีและห้องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554

ก. การให้บริการห้องสมุดดนตรี
1. ประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ที่กำหนดให้ยืมและมิให้ยืมออกนอกห้องสมุด
1.1 วัสดุที่ให้ยืม – หนังสือวิชาการทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2 วัสดุที่กำหนดให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
– โน้ตเพลงไทย
-สากล, หนังสืออ้างอิง , รายงานการวิจัยและงานวิจัย, วิทยานิพนธ์ฉบับอ้างอิง, วารสาร, หนังสือพิมพ์, สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย มหิดล และกฤตภาคข่าวสารทันสมัย
– แผ่นซีดี, วีดิโอเทป, แถบบันทึกเสียง และแผ่นเสียง

2. วิธีการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดดนตรี
2.1 นักเรียนและนักศึกษาให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
2.2 คณาจารย์และบุคลากรให้แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน
สำหรับบุคคลภายนอกไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้ห้องสมุดครั้งละ ๒๐ บาท และไม่สามารถยืมหนังสือได้ ยกเว้นการยืมถ่ายเอกสารและกำหนดส่งคืนภายใน ๒ ชั่วโมงเท่านั้น
3. สิทธิ์การยืมของนักศึกษา คณาจารย์และพนักงานวิทยาลัย
ห้องสมุดดนตรีให้สิทธิการยืมเฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดดนตรีเท่านั้น และให้ยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมออกได้ ในกรณียืมถ่ายเอกสาร ผู้ใช้บริการจะต้องมอบบัตรประจำตัวนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และนำหนังสือส่งคืนภายใน ๒ ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยืม
จำนวนการยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
ชั้นปี
หนังสือทั่วไป
นักเรียนเตรียมอุดมดนตรี/นักศึกษาปริญญาตรี
5 เล่ม/7 วัน
นักศึกษาปริญญาโท/เอก
10 เล่ม/14 วัน
อาจารย์
15 เล่ม/14 วัน
พนักงา/ลูกจ้าง
5 เล่ม/14 วัน
วิธีการยืม
1.นักเรียนและนักศึกษาให้แสดงบัตรนักศึกษาของตนเองทุกครั้งที่ยืม
2.การยืมต่อในวัสดุสิ่งพิมพ์รายการเดิมต้องนำวัสดุสิ่งพิมพ์รายการนั้นส่งคืนตามกำหนดก่อน หากไม่มีผู้ใดจองไว้ ห้องสมุดอนุญาตให้ต่ออายุการยืมได้อีก ๒ ครั้ง โดยไม่เกิน ๓ ครั้งติดต่อกัน
3.การฝากคืนหนังสือ – วัสดุสิ่งพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถฝากยืมแทนได้
4.ค่าเบี้ยปรับกรณียืมเกินกำหนดเวลาส่งคืน
4.1 หนังสือทั่วไป 10 บาทต่อวัน
4.2 หนังสืออ้างอิง 10 บาทต่อชั่วโมง (ในกรณียืมเกิน ๒ ชั่วโมง)
4.3 ซีดี 10 บาทต่อวัน

5. การทวงถามกรณีหนังสือ/สิ่งพิมพ์เกินกำหนดเวลาส่ง
ห้องสมุดดนตรีจะติดประกาศทวงหนังสือและวัสดุ/สิ่งพิมพ์ที่ป้ายประกาศบริเวณหน้าห้องสมุดดนตรีเมื่อเกินกำหนดส่งครบ ๑๔ วัน หากติดประกาศทวงถามแล้วผู้ขอยืมยังไม่นำหนังสือมาส่งคืนห้องสมุด จะถูกตัดสิทธิ์ในการยืมหนังสือหรือวัสดุรายการอื่น ๆ จนกว่าจะนำส่งคืนพร้อมทั้งชำระค่าเบี้ยปรับให้เรียบร้อย

6. การกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ยืมวัสดุ/สิ่งพิมพ์
6.1 บัตรนักเรียนและบัตรนักศึกษาหมดอายุ หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนและนักศึกษา
6.2 ค้างชำระค่าเบี้ยปรับต่าง ๆ ตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป
6.3 ผู้ยืมไม่มาติดต่อห้องสมุดดนตรี เมื่อได้แจ้งการทวงหนังสือจากห้องสมุดดนตรีในกรณีค้างส่งหนังสือเกินกำหนดส่งเกินกว่า ๑๔ วัน
6.4 ยืมหนังสือ-วัสดุครบจำนวนรายการที่สามารถยืมได้ตามสิทธิ์แล้ว

7. การกำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ส่งคืนวัสดุ/สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดดนตรี
7.1 ประกาศแจ้งการทวงหนังสือที่บริเวณป้ายประกาศหน้าห้องสมุด
7.2 ส่งจดหมายทวงถาม
7.3 ตัดสิทธิ์การให้บริการยืม-คืนหนังสือหรือวัสดุใด ๆ ของห้องสมุดดนตรีจนกว่าจะมีการส่งคืนและชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
7.4 แจ้งงดการประกาศผลการศึกษา
7.5 เสนอให้วิทยาลัยลงโทษทางวินัย
7.6 ดำเนินคดีทางกฎหมาย

8. ค่าเบี้ยปรับกรณีวัสดุ/สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดดนตรีสูญหาย/ชำรุด
8.1 กรณีวัสดุสิ่งพิมพ์ชำรุด ซ่อมแซมได้ คิดค่าปรับตามราคาประเมินเพื่อซ่อมแซมให้มีสภาพเดิมกำหนดจนถึง วันที่ได้ชดใช้ค่าวัสดุสูญหายเรียบร้อยแล้ว
8.3 กรณีซีดีสูญหาย ต้องเสียค่าเบี้ยปรับแผ่นละ ๑๐๐ บาทและแผ่นซีดีเปล่าทดแทนพร้อมกล่อง
พร้อมทั้งชำระค่าเบี้ยปรับ ส่งคืนเกินกำหนดจนถึงวันที่ได้ชดใช้ค่าวัสดุสูญหายเรียบร้อยแล้ว
ข. การให้บริการห้องฝึกทักษะการฟังดนตรี
1. นักเรียน,นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและรับบัตรหมายเลขประจำเครื่องและลงชื่อในแบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น CD, DVD , VDO เครื่องเล่นเทป และหูฟัง
2. ผู้ขอใช้บริการสามารถยืมวัสดุได้ครั้งละ ๑ รายการเท่านั้น หากต้องการยืมวัสดุชุดต่อไปต้องส่งคืนวัสดุชิ้นเดิมให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน
3. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โปรดตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน หากพบความผิดปกติใด ๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
4. หลังการใช้ทุกครั้ง ผู้ใช้ต้องปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กออกทุกครั้ง พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วน และลงเวลาที่เลิกใช้
5. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องฝึกทักษะการฟังดนตรี
ค. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การให้บริการ
1.1 ให้บริการสำหรับนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เท่านั้น
1.2 นักเรียนและนักศึกษาโปรดติด/แขวนบัตรนักศึกษาและลงชื่อก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
1.3 ใช้งานอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และงดส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
1.4 ห้ามนักศึกษานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในบริเวณห้อง
2. การให้บริการภายในห้องคอมพิวเตอร์
1.2 พิมพ์เอกสารหมึกสีดำ
1.4 บริการห้องชมภาพยนตร์ ๔๐ ที่นั่ง (Theatre)
3. อัตราค่าบริการ
3.2 ค่าบริการพิมพ์เอกสารหมึกสีอื่น ๆ คิดราคาตามขนาดของสี เริ่มต้นแผ่นละ ๑๐ บาท
4. บริการของกิจกรรมที่ไม่ให้บริการ
4.2 การขอยืมแผ่นโปรแกรมต่าง ๆ ไปใช้นอกห้อง
แนวปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป