*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: เด็กชายพสิษฐ์ วัฒนาเลขาวงศ์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กชายพีรวิชญ์ ทองเจือเพชร (ฆ้องวงใหญ่)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กชายศาสตรา จงเจริญ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: เด็กชายศิววงศ์ รุ่งวิทย์ (โปงลาง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายธนธร ศรเฉลิม (กีตาร์คลาสสิก)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงนิชา บุญวรเศรษฐ์ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายสิรวิชญ์ ใจบุญ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายธาวิน วานิชยางกูร (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายณัฏฐชัย ชัยวณิชย์ (กีตาร์คลาสสิก)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงทิพย์อัปสร ใจบุญสวัสดิ์ (ขับร้อง)

มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวัสดิ์วงษ์ (โหวด)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: เด็กหญิงณิชาภา ธวัชผ่องศรี (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: เด็กชายธนกฤษ บุญจันทร์ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: Miss Jiyoo Kim (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายพศวีร์กฤช วิภาสธาริตสกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงญานิชดาภา พรวิเศษกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายภูริณัฐ ยินดีวิทย์ (ซอด้วง)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กหญิงอริสา จันทร์ผ่อง (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายณภัทร บุญวรเศรษฐ์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: เด็กชายพัช บุณรัตพันธุ์ (ฆ้องวงใหญ่)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล (อัลโต แซกโซโฟน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: นางสาวธรรมรินทร์ ตุลารัตน์เรืองนาม (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: นายชารีฟ อินสกุล (เปียโน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: นายวริทธิ์ เตชกานนท์ (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายภูวนนท์ ถนอมงาม (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวพิทยารัตน์ เสนสอน (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวปาลศิริ เชาวน์ฤทธิ์ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวสุพิชญนันทน์ พักเนียม (ขิมสาย)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวรินรดา ไกรรักษ์ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน: นางสาวธาริสา จันทร์ผ่อง (เปียโน)

ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง: นายนิชฌาน พิทยาธร (โซปราโน แซกโซโฟน)
รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง: นายพลศิษฎ์ โสภณสิริ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญทองอันดับสอง: นางสาวธนวรรณ พึ่งตำบล (ฆ้องวงใหญ่)
รางวัลเหรียญทองอันดับสาม: นางสาวดวงอมร ฟู่ (ขับร้อง)
รางวัลเหรียญเงิน:นายหนึ่งศรัณย์ ปรึกไธสง (พิณ)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธยานะ ทวิบุญยะกร (เปียโน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์ (ระนาดเอก)
รางวัลเหรียญเงิน: นายปัณกฤด ถิรสุทธิ์ภาธร (กู่เจิง)
รางวัลเหรียญเงิน: นายธีศิลป์ ภูริวัฒนพงศ์ (ไวโอลิน)
รางวัลเหรียญเงิน: นายไทกล้า จานะพร (เปียโน)

#SET2019 #22ndSET #MusicCompetition #FinalRound