*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ภาพรวม

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางดนตรี สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทางดนตรี สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาดนตรี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อขยายพื้นที่ทางด้านอาชีพดนตรีและครอบคลุมพื้นที่งานดนตรีในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย เชื่อมโยงกับแหล่งทุนต่างๆ สร้างฐานข้อมูลสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งติดตามประเมินผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง