*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

บริการวงดนตรี

วงดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีวงดนตรีระดับอาชีพประเภทต่างๆ พร้อมรับเชิญไปแสดงทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการบริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแสดงดนตรีให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยจะคิดค่าใช้จ่ายของวง และค่าดำเนินการตามสมควร เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม จัดซื้อ จัดทำโน้ตเพลงของวงที่ต้องใช้ เป็นทุนการศึกษาแก่นักดนตรี เป็นค่าเดินทาง และเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยด้วย

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะติดต่อเชิญวงดนตรีของวิทยาลัยไปแสดงในงานของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายกิจกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2800-2525-34 ต่อ 3109

วงดนตรีประเภทต่างๆ ได้แก่

 • วงขับร้องประสานเสียง (Choir) มีการแสดงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น Concert ประจำภาคเรียน หรือการแสดงนอกวิทยาลัยฯ เช่น ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักร้องบางส่วนที่เป็นสมาชิกในวง Pop Orchestra รับเชิญไปแสดงในงานต่างๆ ร่วมกับวงตลอดมา เพลงที่ร้องจะมีตั้งแต่เพลงคลาสสิก โอเปร่า และเพลงสมัยนิยมทั่วไป
 • วง String Chamber Orchestra เป็นวงที่มีเครื่องสาย (Strings) เป็นหลัก รายการเพลงเน้นไปทาง Classic และ Light Classic จัดการแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และรับเชิญไปแสดงในงานที่มีบรรยากาศค่อนข้างเป็นทางการ
 • วง Symphonic Band เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่มีขนาดวงค่อนข้างใหญ่ มีการแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และได้รับเชิญไปแสดงในงานพิธีการต่างๆ รวมทั้งรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายครั้ง บทเพลงที่บรรเลงจะเป็นแบบ Light Classic เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพิธีการต่างๆ สามารถแสดงแบบกลางแจ้ง หรือเดินบรรเลงนำขบวนในบางครั้ง
 • วง Jazz Big Band เป็นวงดนตรีแบบ “หัสดนตรี” ที่มีการประสมวงดนตรีคงที่ คือ Alto Saxophone 2, Tenor Saxophone 2, Baritone Saxophone 1, Trumpet 4, Trombone 4 และ Rhythm Section ที่ประกอบด้วย Drums, Keyboard, Guitar และ Bass บรรเลงเพลง Jazz และเพลงสมัยนิยมทั่วไป มีนักร้องนำ หรือรองรับนักร้องรับเชิญได้ในบางโอกาส
 • วง Pop Orchestra รวบรวมนักร้อง นักดนตรี ในทุกแขนงวิชามารวมกันเป็นวงขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องดนตรีทุกประเภท คือ String, Woodwind, Saxophone, Brass, Piano, และ Rhythm Section จัดแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และรับเชิญไปแสดงในงาน Concert ที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษ เช่น งานสังสรรค์ครบรอบการก่อตั้งสถาบัน, งาน Concert เพลงปฏิวัติ, การแสดงประกอบละคร Musical การแสดงของวงนี้จะต้องมีการเตรียมการเป็นพิเศษในทุกๆงาน มีการจัดการในทุกๆขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เนื่องจากมีผู้ร่วมวงจำนวนมาก และโอกาสที่แสดงจะเป็นโอกาสพิเศษเป็นส่วนใหญ่

วงดนตรีไทย ปัจจุบันนักเรียนที่เรียนในภาควิชาดนตรีไทย มีความคล่องตัวในการรวมตัวไปบรรเลงงานต่างๆ ได้หลากหลาย ความสามารถในระดับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหลายๆงาน รวมทั้งได้รับเชิญเป็นทูตวัฒนธรรมไปแสดงที่เมือง Corfu ประเทศ Greece เมื่อกลางปี 2550 วงดนตรีไทยสามารถแบ่งออกได้หลายวง คือ

 • วงปี่พาทย์ ประกอบด้วย ปี่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก จะมีเครื่องประกอบจังหวะต่างๆ สามารถบรรเลงเป็นแบบวงปี่พาทย์ไม้แข้ง หรือไม้นวม วงปี่พาทย์นางหงส์ ปี่พาทย์มอญ จัดแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และรับเชิญไปแสดงในงานพิธีการต่างๆ ตลอดปี
 • วงเครื่องสายและวงเครื่องสายประสม ประกอบด้วยเครื่องสายเป็นหลัก เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย ขิม จะเข้ ซึ่งสามารถบรรเลงเป็นวงเครื่องสายประสมขลุ่ย ระนาด และเครื่องอื่นๆ ได้ มีการจัดแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และรับเชิญไปแสดงในงานต่างๆ
 • วงมโหรี เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง ดีด สี ตี เป่า เป็นวงขนาดใหญ่ที่บรรเลงบทเพลงแบบฉบับ มีการจัดแสดงเป็นประจำทุกภาคเรียน และรับเชิญไปแสดงในงานต่างๆ เป็นประจำ

วง Ensemble ขนาดเล็ก เพื่อบรรเลงในโอกาสต่างๆ วงดนตรีขนาดเล็กนี้เป็นการรวมตัวกันโดยสมัครใจของกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจร่วมกันที่จะรวมวงกันฝึกซ้อมเพิ่มพูนทักษะการแสดงของตน ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันหลายวง คือ

 • วง String Quartet ประกอบด้วย Violin I, Violin II, Viola และ Cello บรรเลงเพลง Classic, Light Classic และสมัยนิยม เหมาะกับงานที่ใช้สถานที่ไม่ใหญ่เกินไป และค่อนข้างเป็นทางการ
 • วง Saxophone Quartet ประกอบด้วย Saxophone 4 ชนิด คือ Soprano, Alto, Tenor และ Baritone เล่นเพลงที่เรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าเป็นเพลงยอดนิยม, เพลงพระราชนิพนธ์, เพลง Classic, Jazz ฯลฯ มีความคล่องตัวสูง สามารถอยู่ในบรรยากาศของงานต่างๆ ได้หลายบรรยากาศ
 • วง Brass Quintet ประกอบด้วย Trumpet I, Trumpet II, Horn, Trombone และ Tuba บรรเลงเพลงที่เป็น Standard Repertoire ของวงประเภทนี้ ทั้ง Classic, Pop ทั่วไป เหมาะกับงานหลายๆบรรยากาศ รวมทั้งพิธีการต่างๆ
 • วง Woodwind Quintet ประกอบด้วย Flute, Oboe, Clarinet, Horn และ Bassoon บรรเลงเพลง Classic ที่เป็น Standard Repertoire และเพลงอื่นๆ ที่เรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษ
 • วง Jazz Ensemble ประกอบด้วย Rhythm Section และมีเครื่องบรรเลงเดี่ยวชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็น Saxophone หรือ Trumpet ฯลฯ บรรเลงเพลง Jazz เป็นหลัก และสามารถบรรเลงประกอบนักร้องเดี่ยว เหมาะกับงานสังสรรค์ทั่วไป
 • วง Ensemble รวมตัวกันบรรเลงเป็นครั้งคราวในโอกาสต่างๆอาจเป็น Violin กับ Guitar หรือ Piano วงขนาดเล็กชนิดนี้มักเป็นเครื่องดนตรีเดี่ยว หรือนักร้องเดี่ยว ร่วมกับเครื่องดนตรีประกอบ เช่น Guitar หรือ Piano หรือ Rhythm Section

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดหาวงลักษณะอื่นๆ ตามที่ต้องการเฉพาะกิจได้อีกด้วย