*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

มหิดลสิทธาคารให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากงาน InfoComm SEA

มหิดลสิทธาคารให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากงาน InfoComm SEA เจ้าหน้าที่ของเราได้นำคณะเยี่ยมชมส่วนต่างๆของหอแสดง และให้ข้อมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีระบบภาพและเสียงต่างๆที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจในการใช้งานจริงของเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการหอแสดง