*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข้อกำหนดการสอบ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี (YAMP)

สาขาดนตรีสากล

บทเพลง: สองบทเพลงในลีลาที่ต่างกัน ความยากตั้งแต่ระดับง่ายถึงปานกลาง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ

ข้อแนะนำในบันทึกวิดีโอการแสดง
– ผู้สมัครสามารถบันทึกการแสดงของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
– วิดีโอบันทึกการแสดงต้องมีทั้งภาพและเสียง
– ผู้สมัครจะต้องบันทึกการแสดงของตัวเองอย่างต่อเนื่องในครั้งเดียว ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงในทุกรูปแบบ
– ผู้สมัครควรแต่งกายอย่างเหมาะสมขณะบันทึกวิดีโอ

1. เทคนิค: แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”)

1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจาก Concone, Op. 9, 50 Lessons หมายเลข 11-15

1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 1, จากPanofka, Op. 85 (ผู้เข้าสอบสามารถร้องในบันไดเสียงที่สูงหรือต่ำกว่า ตามความเหมาะสมของเสียงตนเองได้)

2. บทเพลง: 3 เพลง

2.1 บทเพลงคลาสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

2.2 บทเพลงเลือกตามความถนัด 2 เพลง

 • ถ้าผู้เข้าสอบได้รับการเรียนร้องเพลงคลาสสิคมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการเสนอให้ผู้เข้าสอบร้องเพลง 1 จากใน 2 (บทเพลงเลือกตามความถนัด) เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
 • ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเพลงประเภทคลาสสิก หรือมิวสิคัลเธียเตอร์
 • ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้น หรือการแสดงตามบทเพลง ระหว่างการร้องเพลง

** หากต้องการความช่วยเหลือในการเลือกบทเพลงคลาสสิค หรือการเลือกบทเพลงในการสอบ ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาการขับร้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

***ส่งบันทึกวิดีโอการแสดงแบบ Public or Unlisted Youtube link วิดีโอการแสดงบันทึกแบบไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง ให้บันทึกบทเพลงแยกแต่ละเพลง (แบบฝึกหัด 2 บท บันทึกรวมกันไฟล์เดียว)***

1. เทคนิค:
Scales ในทุกบันไดเสียงทั้ง major, harmonic minor และ melodic minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 88
Arpeggios ทุกบันไดเสียงทั้ง major และ minor ความยาว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน (parallel motion) ทั้งขาขึ้นและขาลง ความเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ากับ 72

2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องเล่นทั้งหมด 3 บทเพลง ด้วยความจำ และไม่ต้องเล่นเครื่องหมายย้อน
1. บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จากคีตกวียุคคลาสสิกหรือโรแมนติก
2. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยบาโรกหรือคลาสสิก (เลือกเล่น 1 ท่อนจากบทเพลงที่มีหลายท่อน)

3. บทเพลง 1 บทจากยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20
หมายเหตุ
– ทุกอย่างเล่นจากความทรงจำ
– หากผู้สอบเคยเข้าทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง จะต้องเปลี่ยนเพลงสอบอย่างน้อย 1 เพลง หรือมากกว่า ในรอบถัดไป

* สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นของตนเอง โดยอยู่ในรูปแบบของ YouTube link คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบสมัคร โดยต้องถ่ายอย่างต่อเนื่องกันทุกเพลง ไม่มีการตัดต่อหรือแยกไฟล์ ในส่วนของ scale และ arpeggio ให้เลือกบรรเลง 3 บันไดเสียงจากแต่ละชนิด major, harmonic minor และ melodic minor

1. เทคนิค: เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สามารถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมาติกสเกลไปถึงโน้ตตัวสูงที่สุดและต่ำที่สุดเท่าที่ผู้สมัครสามารถเล่นได้ในจังหวะปลานกลาง สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการนำเสนอเสียงที่มีคุณภาพ (warm sound) และปราศจากข้อผิดพลาด

2. บทเพลง: เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันอย่างโดดเด่นทั้งทางด้านการถ่ายทอดอารมณ์เพลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสามารถมาจากเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจากท่อนที่มีความแตกต่างกัน ระยะเวลาการแสดงทั้ง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นาที ในกรณีที่บทเพลงมีความยาวเกินผู้สมัครสามารถเลือกเล่นเฉพาะท่อนที่ตรงกับข้อกำหนด สามารถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นการบังคับ

3. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*

*กรณีจัดสอบออนไลน์ จะยกเว้นการทดสอบส่วนนี้

1. เทคนิค: ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอาร์เปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และจำนวน Octaves ได้ และต้องทำการบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)

2. บทเพลง: ผู้เข้าสอบต้องทำการบรรเลง 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันทางด้านจังหวะและยุคสมัย เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการตีความบทเพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาในการบรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นาที ในการสอบแนะนำให้ผู้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย

3. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading)*

*กรณีจัดสอบออนไลน์ จะยกเว้นการทดสอบส่วนนี้

Guidelines for recording your audition video

Equipment

1. You may use your mobile phone, tablet or laptop. Set your camera resolution to at least 720p. File format acceptable: MP4, WMV, MOV, MPG. Do not edit the recording in any way.

2. Your phone or tablet should be set horizontally – put it in Airplane mode or Do Not Disturb mode to avoid interruptions – and tap the screen to focus.

3. Use a tripod or stand.

4. Be sure the device is at the right distance from you to frame the shot. Do not use the zoom function as this makes the image grainy or fuzzy.

Room

1. Be sure the light is good. Try to minimize shadows on your face.

2. Be sure the room is quiet. No background noise (television noise, other people practicing, dancing, cooking, etc.)

3. Record in a spacious room to avoid unnecessary reverb.

Recording

1. Be sure you are in the center of the frame

– For violin and viola, we need to see at least from the hips up, not just your face.

– For cello and bass, we need to see your whole body.

2. The angle of the camera should be around the same level with your torso to get the best camera angle.

3. Make sure that your music stand doesn’t block the camera.

Check your work before submitting it.

1. Make sure your videos are right side up.

2. Watch and listen all the way through to check if there is any problem with your recording and check your files’ name.

1. เทคนิค: บรรเลง 3 บันไดเสียง (Scale) และอาเพคจิโอ (Arpeggio) จากบันไดเสียงเมเจอร์ (Major) ที่อยู่ในช่วงเสียงที่สามารถเล่นได้อย่างง่ายดาย และบรรเลงบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic) จากเสียงต่ำที่สุดไปถึงเสียงสูงที่สุดที่เล่นได้อย่างง่ายดาย ให้คำนึงถึงเสียงที่ไพเราะและความราบลื่นของเสียง เล่นในจังหวะปานกลาง และการอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)

2. บทเพลง: บรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ที่แสดงถึงทักษะทางด้านความเป็นดนตรี (Musical) และเทคนิค (Technical) ในการบรรเลงบทเพลง ควรเลือกบทเพลงมาตรฐานสามารถเป็นบทเพลงเดี่ยว (Solo) หรือ เพลงแบบฝึกหัด (Etude) สามารถใช้ต่างท่อนจากบทเพลงเดียวกันได้ ระยะเวลา 2 บทเพลงรวมกันไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระยะเวลามีจำกัด อนุญาตให้เลือกบรรเลงช่วงหนึ่งของบทเพลงได้ และสามารถบรรเลงบทเพลงร่วมกับนักดนตรีบรรเลงประกอบได้

1. บรรเลงบทเพลง
Snare Drum: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ Snare drum โดยเลือกจากที่กำหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า):
Anthony Cirone – Portraits in Rhythm
Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum
Charles Wilcoxin – All American Drummer
Marimba: บรรเลง 1 บทเพลง หรือ Etude สำหรับ 2 ไม้ บนเครื่อง Marimba โดยเลือกจากที่กำหนดมาให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่า):
Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone
J.S. Bach – Violin Concerto in A minor (1st movement)
Paul Creston – Concerto for Marimba (1st or 3rd movement)
Timpani: บรรเลง 1 Etude สำหรับ Timpani 2 ใบ โดยเลือกจากที่กำหนดมาให้:
Saul Goodman – Modern Method for Timpani
John Beck – Concepts for Timpani
Richard Hochrainer – Etudes for Timpani (Book 1)

2. การสาธิตเทคนิคต่างๆ บนเครื่องกระทบ
Snare Drum: สาธิตการเล่น Rudiments ต่างๆ ของ Snare drum ตั้งแต่จังหวะช้าไปเร็วและกลับมาช้า
Marimba: บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขาขึ้นและขาลง
บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 2 ช่วงเสียง ไม่เกิน 4 sharps, 4 flats พร้อม Arpeggio ทั้งขาขึ้นและขาลง
Timpani: สาธิตการปรับจูนขั้นเสียงคู่ 4 และขั้นเสียงคู่ 5

3. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading): บนเครื่อง Marimba และ Snare drum

สาขาดนตรีไทย

1. สอบปฏิบัติขับร้อง โดยเลือกเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จำนวน 2 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2.พิจารณาจากทักษะวิธีการขับร้อง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการขับร้องที่ถูกต้อง

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก โดยเลือกเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้นหน้าทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับจำนวน 1 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก เพลงสาธุการ (เพลงบังคับ) และเลือกบทเพลงอิสระ ซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จำนวน 1 เพลง เป็นอย่างต่ำ

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี

แคน      เพลง ลายลมพัดไผ่ (ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์)
พิณ       เพลง ลายเต้ยสามจังหวะ
โปงลาง  เพลง ลายนกไทรบินข้ามทุ่ง                         
โหวต     เพลง ลายสังข์สินไช

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

1. สอบปฏิบัติ โดยคัดเลือกบทเพลงจำนวน 2 เพลง แต่ละบทเพลงมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที

2. พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง

สาขาดนตรีแจ๊ส

  ข้อกำหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดังนี้

 • Pre-Recorded Audition ให้ตรวจสอบกำหนดการปิดส่ง Audition Link ที่หน้า 1 (กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565)

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้

  • Billie’s Bounce
  • Straight no Chaser
  • Bag’s Groove
  • Blue Monk
  • C Jam Blues

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4 choruses) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)

* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ back-ing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription 1: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm

Download File | Trumpet & Trombone: Oleo (Miles Davis) or So What (Miles Davis)
Download File | Alto Saxophone: Yardbird Suite (Charlie Parker)
Download File | Tenor Saxophone: Shiny Stocking (Dexter Gordon)

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้

  • Billie’s Bounce
  • Straight no Chaser
  • Bag’s Groove
  • Blue Monk
  • C Jam Blues

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4 choruses), บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)

* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm

Download File | Piano : Blues by Five (Red Garland) or Bye Bye Black Bird (Red Garland)
Download File | Guitar*: Gone With the Wind (Wes Montgomery) or Satin Doll (Barney Kessel)

* guitar play only the first chorus

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้

  • Billie’s Bounce
  • Straight no Chaser
  • Bag’s Groove
  • Blue Monk
  • C Jam Blues

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบด้วยการเดินเบสอย่างน้อย 2 เที่ยว (Accompaniment with walking bass at least 2 chorus), Solo Improvisation 3 เที่ยว (solo Improvisation 3 choruses), และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)

* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm

Download File | Bass: Woody’n You (Bass line by Paul Chambers)

* หมายเหตุ: ผู้สอบที่เลือกใช้ Electric Bass ในการสอบสอบ หากผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก

1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบ็ต 1 ชั้น 2 ออกเทฟ ขึ้นและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 ที่ความเร็ว ระหว่าง 40-60 ครั้งต่อนาที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสียง G, F, และ Bb

* หมายเหตุ: ผู้สอบต้องเลือกเล่นบันไดเสียงโดยใช้เครื่องดนตรีเปียโน กีตาร์ หรือเครื่อง Mallets

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตามความถนัดในจังหวะ Swing จากบทเพลงดังต่อไปนี้

  • Billie’s Bounce
  • Straight no Chaser
  • Bag’s Groove
  • Blue Monk
  • C Jam Blues

โดยการบรรเลงจะประกอบด้วย ทํานองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบโดยการตีจังหวะ swing อย่างน้อน 2 เที่ยว (Accompaniment with swing pattern at least 2 chorus), บรรเลง Trade 4’s อย่างน้อย 2 เที่ยว (Trade 4’s at least 2 choruses) และทํานองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus)

* หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ชิ้น (trio) หรือ 4 ชิ้น (quartet) หรือนำ backing track มาร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย

3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหัดในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4 บนความเร็ว 60 bpm

Download File | Drums: Tadd’s Delight (Philly Joe Jones) and Single Stroke Exercise

สาขาดนตรีสมัยนิยม

 • ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #7 ต่อไปนี้ตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการตัดต่อวีดีโอโดยเด็ดขาด
 • มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าและมือทั้งสองข้างที่ใช้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีอย่างชัดเจน
 • ผู้สอบต้องกล่าวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผู้สมัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, รอบที่สอบ)
 • บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน

1.เพลงสอบ – Piece (70 คะแนน)

#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผู้สอบเลือกมาตามความถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะความสามารถของแต่ละเครื่องมือให้กรรมการได้เห็น ผู้สอบต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ความยาว 3-5 นาที ที่ผู้สอบเตรียมมาเอง และอนุญาตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ขึ้นเองได้

2.สอบสเกลและอเพจจิโอ้ – Scale and Arpeggio Test (30 คะแนน)

บรรเลง Scale และ Arpeggio ต่อไปนี้เป็นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้น (Eighth Note) ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองที่ความเร็ว 60-80 bpm ทั้งขาขึ้นและลงใน 2 Octaves 

ScaleArpeggio
#2 Eb Major Scale#5 E Major7
#3 D Melodic Minor Scale#6 Db Minor7
#4 Ab Harmonic Minor Scale#7 A Dominant7
 • ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #6 ต่อไปนี้ตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการตัดต่อวีดีโอโดยเด็ดขาด
 • มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าและมือทั้งสองข้างที่ใช้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีอย่างชัดเจน
 • ผู้สอบต้องกล่าวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผู้สมัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, รอบที่สอบ)
 • บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน

1.เพลงสอบ – Piece (50 คะแนน)

#1 บรรเลงเพลงสอบที่ผู้สอบเลือกมาตามความถนัด 1 เพลง ที่แสดงถึงทักษะความสามารถของแต่ละเครื่องมือให้กรรมการได้เห็น ผู้สอบต้องบรรเลงร่วมกับ Backing track ความยาว 3-5 นาที ที่ผู้สอบเตรียมมาเอง และอนุญาตให้ใช้เพลงที่ผู้สอบประพันธ์ขึ้นเองได้

2.เทคนิค – Technique (30 คะแนน)

#2 บรรเลงทักษะพื้นฐานตามโน้ตในลิงค์ต่อไปนี้ Download Link  ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองบนความเร็วตามที่โน้ตกำหนด

3.สอบสเกล – Scale Test (20 คะแนน)

บรรเลง Scale ต่อไปนี้เป็นโน้ตตัวดำ (Quarter note) ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเปิดเองที่ความเร็ว 80-90 bpm ทั้งขาขึ้นและลง ใน 2 Octaves โดยผู้สอบต้องเลือกบรรเลงบนเปียโน กีตาร์ หรือเครื่อง Mallets

Scale

#3 E Major Scale
#4 D Melodic Minor Scale
#5 F Harmonic Minor Scale
#6 Bb Natural Minor

 • ผู้สอบปฏิบัติทุกคนต้องบันทึกคลิปวีดีโอการบรรเลงจากข้อ #1 ถึง #5 ต่อไปนี้ตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บันทึกวีดีโอจากต้นจนจบในคลิปเดียวกัน โดยคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้น  และห้ามไม่ให้มีการตัดต่อวีดีโอโดยเด็ดขาด  
 • มุมกล้องต้องแสดงให้เห็นใบหน้าของผู้สอบอย่างชัดเจน
 • ผู้สอบต้องกล่าวแนะนำตัวเองก่อนปฏิบัติสอบ (ชื่อ, รหัสผู้สมัครสอบ, เครื่องมือเอก, สาขาและแนวดนตรีที่จะสอบเข้า, รอบที่สอบ)
 • บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนพอสมควร และ Balance เสียงของเครื่องดนตรีและ Backing track ให้เหมาะสมกัน

1.เพลงสอบ – Piece (70 คะแนน)

ขับร้องเพลงตามความถนัดของผู้สอบจำนวน 2 เพลง ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถของผู้สอบตามข้อกำหนดต่อไปนี้ร่วมกับนักดนตรีประกอบ หรือ Backing track ที่ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดจากเครื่องเล่นด้วยตนเอง โดยที่ Backing track ดังกล่าวต้องไม่มีเสียงทำนองหลัก ทั้งนี้ต้องมีเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเร็ว และอนุญาตนำเพลงแต่งของตนเองมาใช้ในการสอบได้

#1 เพลงภาษาไทยหรือภาษาประจำชาติของผู้สอบ

#2 เพลงภาษาอังกฤษ

2.สอบร้องสเกล – Scale Test (20คะแนน)

ผู้สอบกดเสียง  Root ของแต่ละสเกลที่ด้วยเครื่องดนตรีของผู้สอบแล้วเริ่มต้นร้องสเกลตามคีย์ต่อไปนี้ร่วมกับ Metronome ที่ผู้สอบต้องเป็นคนเปิดเองที่ความเร็ว ที่ความเร็ว 60-80 bpm เป็นโน้ตเขบ็ต1 ชั้น (Eighth Note) ทั้งขาขึ้นและลงใน 1 Octave

#3 Eb Major scale

#4 G Natural minor scale

3.สอบทักษะการจำทำนองเพลงและร้องตาม – Memorize melody and sing back (10 คะแนน)

#5 ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ต่อไปนี้ Download Link ฟังและจดจำทำนองเสียงเปียโนจากไฟล์ [Melody]  แล้วขับร้องทำนองดังกล่าวร่วมกับไฟล์ [Backing Track] โดยที่ผู้สอบต้องเปิดไฟล์  [Backing track] จากอุปกรณ์ของตนเอง (เลือกร้องเพียง 1 ไฟล์เสียงที่คีย์เหมาะสมกับระดับเสียงของผู้สอบ)

สาขาการประพันธ์ดนตรี

 1. ส่งผลงานประกอบการสมัคร (นำมาส่งให้กรรมการในวันสอบ)

ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรีของตนเองสำหรับเครื่องดนตรีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของบทประพันธ์ที่สมบูรณ์ แบบร่างบทประพันธ์หรือแบบฝึกหัด กรณีที่ไม่มีผลงาน กรรมการสอบจะประเมินศักยภาพของผู้สมัครจากการสอบคัดเลือกวิชาปฏิบัติดนตรี

 1. ทดสอบประพันธ์ดนตรี

ทดสอบประพันธ์ดนตรี เป็นการการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์สาขา

1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรายและตอบคำถามจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการในการสอบเกี่ยวกับงานประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ความเป็นมาของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของทำนอง เสียงประสาน รวมทั้งจะมีการสัมภาษณ์ถึงความสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับการประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ชื่นชอบ รวมไปถึงการวางแผนประกอบอาชีพในสายดนตรีในอนาคต กรณีที่สอบโดยการบันทึกวิดีโอ ผู้สมัครจะต้องกล่าวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อนี้ด้วยตนเอง

2) บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรีเอกที่ถนัด โดยอาจจะเลือกเฉพาะท่อนใดท่อนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่เป็นที่รู้จัก

3) ทดสอบความรู้ทางทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด

สาขาการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง

 1. ส่งผลงานประกอบการสมัคร (ผลงานสาขา MP)

ส่งผลงาน หรือเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านสายเทคโนโลยีดนตรี เช่น ประสบการณ์การผลิตผลงานเพลงของตนเอง ประสบการณ์การจัดงานคอนเสิร์ตประเภทต่างๆ ประสบการณ์การสตรีมเกม ประสบการณ์การบันทึกเสียง หรือ บทความเกี่ยวกับความสนใจในด้านการผลิตผลงานดนตรีและเสียง

 1. ทดสอบการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง (สัมภาษณ์วิชาเฉพาะสาขา)

ผู้สมัครจะต้องอภิปรายและตอบคำถามจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการในการสอบ เช่น การสัมภาษณ์ถึงความสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง เหตุผลในการให้ความสนใจ หรือยกตัวอย่าง บุคคลตนแบบ ที่ทำให้สนใจเรียนในวิชาเอกการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง รวมไปถึงการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต กรณีที่ส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกล่าวถึงข้อมูลและกระบวนการการทำงานของผลงานที่นำส่งมาด้วยตนเอง

 1. สอบปฏิบัติดนตรี

            การสอบในทางปฏิบัติดนตรี โดยเลือกสอบเครื่องดนตรีตามถนัด ตามข้อกำหนดการสอบของแต่ละเครื่องดนตรี  (ทดสอบด้วยวิธีออนไลน์ บันทึกการแสดง) ข้อกำหนดการสอบปฏิบัติดนตรีสำหรับสาขาการผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง ดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1-6E5Vma_U8ZohopmgM8bs-q7wfAce11F

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

            เพื่อเป็นการวัดผลและเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยมีข้อแนะนำให้ผู้สมัครดำเนินการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก/วิชาโสตทักษะ (ตามข้อกำหนดการสอบ) กับศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจารณาจัดระดับความสามารถ

            ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้สมัครสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่าน (<60%) และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรอบการสอบของวิทยาลัย ผู้สมัครจะถูกจัดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานในช่วง Intensive course (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม) ตามที่หลักสูตรกำหนด

            ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถยื่นผลสอบผ่าน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อปรับระดับความสามารถ  (และเพื่อไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ช่วง Intensive course) ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ระดับ/สาขาวิชา  ที่ต้องมีผลคะแนนสอบTIME (ทฤษฎีไทย)TIME  (ทฤษฎีสากล)TIME (โสตทักษะ)
เตรียมอุดมดนตรี (ม.4)ดนตรีสากลยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
พื้นฐานดนตรีแจ๊สยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
การประพันธ์ดนตรียื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
ดนตรีสมัยนิยมยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
การผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียงยื่นผล  Grade 9ยื่นผล  Grade 9
การผลิตผลงานด้านดนตรีและเสียง (กรณีดนตรีไทย)ยื่นผล  Grade 9
ดนตรีไทยยื่นผล  Grade 9

ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบและสมัครสอบ ได้ที่

1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 7219894 – 7
2) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บางแค โทรศัพท์ 02 4582680
3) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน โทรศัพท์ 02 1294542 – 6
4) ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 02 8002525 ต่อ 2504, 2505

ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME (on-site/online):  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680

ติดต่อยื่นผลสอบผ่าน TIME:  msadmission@mahidol.edu