*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สาขาดนตรีศึกษา ได้รับเกียรติจากดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์มาบรรยายเรื่อง “Philosophical Issue in Music Education”

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สาขาดนตรีศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อสำคัญทางดนตรีศึกษาเรื่อง” Philosophical Issue in Music Education” ณ ห้อง A 202 ซึ่งกล่าวถึงประเด็นทางปรัชญาของดนตรี ทั้งธรรมชาติและคุณค่าแห่งสุนทรียะทางดนตรีที่มีต่อชีวิตและอารมณ์ของมนุษย์