*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ค่าตอบแทนนักเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารเพลงดนตรี

Cover_2016JAN

ด้วยกองบรรณาธิการวารสารเพลงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์กำหนดอัตราค่าตอบแทนแก่นักเขียนผู้ที่ได้รับคัดเลือกบทความให้ลงตีพิมพ์ในวารสารเพลงดนตรี (MUSIC JOURNAL) ในอัตราค่าตอบแทนบทความละ ๒,๐๐๐ บาท

โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์ สำหรับข้อเขียนที่ได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้