*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการดนตรีสัญจร ปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตลาดพร้าว กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ: Education & Career Guidance Exhibition 2017 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 768 คน พร้อมทั้งผู้ปกครองที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพในช่วงสำคัญของชีวิตการศึกษา

โดยในครั้งนี้วิทยาลัยได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาพร้อมนำเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการแสดงจากนักศึกษาในชุด “Saxophone Quartet” เข้าร่วมแสดงความสามารถและศักยภาพทางด้านดนตรีพร้อมแชร์ประสบการณ์ด้านการศึกษาหลักสูตรดนตรีและการสอบเข้าอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี และได้นำเอกสารการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และวารสารเพลงดนตรี (Music Journal) มอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย