*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมคณาจารย์ จำนวน 104 ท่าน เข้าชมหอแสดงมหิดลสิทธาคาร อาคารที่เป็นดั่งแลนด์มาร์คและเป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ชมวีดีทัศน์การจัดสร้าง แรงบันดาลใจในการจัดสร้างและนำน้อง ๆ เดินชมเบื้องหลังการทำงานและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีคุณจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานควบคุมอุปกรณ์เทคนิค และคุณจิตติยา เนาวเพ็ญ ผู้จัดการหอแสดงดนตรี ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์แก่น้อง ๆ ในการเข้าชมคอนเสิร์ตแบบสากล มารยาทในการเข้าชมและการทำงานสุดท้าทายของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานคอนเสิร์ตและการทำงานร่วมกับทีมงานต่างชาติอีกด้วย

โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เข้าซักถามและถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ