งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

frases de la vida frases de enamorados