*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

สาขาธุรกิจดนตรี

สาขาธุรกิจดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างนักธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมดนตรี ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีที่เป็นเลิศและทักษะทางด้านบริหารจัดการควบคู่กัน และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรรมดนตรีในอนาคต หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในประเทศและมาตรฐานการศึกษาดนตรียุโรป พร้อมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา การเรียนการสอนประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งทางด้านดนตรีและด้านบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์และวิทยากรมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ พร้อมโอกาสเข้าฝึกงานในสถานประกอบการทางธุรกิจดนตรีชั้นนำของประเทศไทย

1.1 Course Structure

รายวิชาทั่วไป (General Education Core): 30 Credits
MU-General Education 7 Credits
Language 12 Credits
Mathematics and Management 4 Credits
Human and Society 7 Credits
รายวิชาเฉพาะ (Specialization): 103 Credits
Music Core 49 Credits
Departmental (Music Business)* 48 Credits
Music Electives* 6 Credits
รายวิชาเสรี (Free Electives): 6 Credits
Total Credits 139 Credits

*Departmental (Music Business) และ Music Electives คือรายวิชาเฉพาะสำหรับสาขาธุรกิจดนตรี ประกอบไปด้วย

 1. ดศธด ๑๐๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ

MSBU 101 Business Mathematic

 1. ดศธด ๑๔๑ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

MSBU 141 Principles of Economics

 1. ดศธด ๑๕๑ อุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 151 Music Industry

 1. ดศธด ๒๑๑ หลักการตลาด

MSBU 211 Principles of Marketing

 1. ดศธด ๒๑๓ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจดนตรี

Integrated Marketing Communication in music business

 1. ดศธด ๒๒๑ กฎหมายในธุรกิจดนตรี

MSBU 221 Legal Issue in Music Business

 1. ดศธด ๒๗๒ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจดนตรี

MSBU 272 Content in Music Business

 1. ดศธด ๒๗๓ การส่งเสริมการตลาดอย่างสร้างสรรค์ในสื่อสมัยใหม่

MSBU 273 Creative Promotion in New Media .

 1. ดศธด ๓๑๒ ช่องทางการขายและการวางแผนการขายในธุรกิจดนตรี

MSBU 312 Distribution Channel and Selling in Music business

 1. ดศธด ๓๓๑ หลักการบัญชี

MSBU 331 Principles of Accounting

 1. ดศธด ๓๓๒ การเงินธุรกิจ

MSBU 332 Business Finance

 1. ดศธด ๓๔๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

MSBU 341 Human Resources Management

 1. ดศธด ๓๔๒ ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี

MSBU 342 Entrepreneurship for Music Business

 1. ดศธด ๓๕๑ ธุรกิจดนตรีระหว่างประเทศ

MSBU 351 International Music Business

 1. ดศธด ๓๖๑ การวางแผนและควบคุมการผลิตทางอุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 361 Music Production and Planning Control

 1. ดศธด ๓๗๓ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แอพพลิเคชันสําหรับธุรกิจดนตรี

MSBU 373 MIS and Computer Applications for Music Business

 1. ดศธด ๓๗๔ การตลาดดิจิตอลในธุรกิจดนตรี

MSBU 374 Digital Marketing in the Music Business

 1. ดศธด ๓๙๑ สัมมนาการประชุมวิชาการด้านธุรกิจดนตรี

MSBU 391 Music Business Conference Seminar

 1. ดศธด ๓๙๒ การวิจัยทางธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 392 Research and Survey in Music Business

 1. ดศธด ๓๙๓ การจัดการความเสี่ยงและประกันภัยในอุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 393 Risk and Insurance Management for Music Industry

 1. ดศธด ๓๙๔ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

MSBU 394 Negotiation in Music Business

 1. ดศธด ๔๔๑ การวิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร

MSBU 441 Organization Performance Analysis and Evaluation

 1. ดศธด ๔๔๒ การจัดการเชิงกลยุทธ์

MSBU 442 Strategic Management

 1. ดศธด ๔๔๓ การบริหารจัดการสําหรับนักดนตรี

MSBU 443 Management for Musicians

 1. ดศธด ๔๘๑ การฝึกงานด้านธุรกิจดนตรี

MSBU 481 Music Business Internship

 1. ดศธด ๔๙๑ การเขียนวิจารณ์ดนตรี

MSBU 491 Writing Music Criticism

 1. ดศปย ๔๙๓ โครงการพิเศษ ๑

MSAP 493 Special Project 1

 1. ดศศท ๓๑๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

MSGE 315 English for Business Communication

 1. ดศธด ๔๕๑ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 451 Cost Analysis in Music Industry

 1. ดศธด ๔๙๒ การสัมมนาทางธุรกิจดนตรี

MSBU 492 Seminar in Music Business

1.2 Entry Requirement

2. Master of Arts

This curriculum is developed for those who wish to fill their knowledge, abilities and business networking in the music industry through learning of theory, practice and applied research by faculties and national industry executives.

2.1 Course Structure

 1. ดศธด ๕๐๓ การบริหารการเงินและการหาแหล่งทุนทางธุรกิจดนตรี

MSBU 503 Music Business Financial and Fundraising Strategies

 1. ดศธด ๕๐๔ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจดนตรี

MSBU 504 Intellectual Property Management in Music Business

 1. ดศธด ๕๐๕ การสร้างมูลค่าในธุรกิจดนตรี

MSBU 505 Value Creation in Music Business

 1. ดศธด ๕๐๗ นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจดนตรี

MSBU 507 Music Business Policy and Strategy Management

 1. ดศธด ๕๐๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดนตรี

MSBU 508 Innovation and Technology in the Music Industry

 1. ดศธด ๕๑๗ ภาวะผู้นาและจริยธรรมในธุรกิจดนตรี

MSBU 517 Music Business Leadership and Ethics

 1. ดศธด ๕๑๘ กลยุทธ์การตลาดดนตรี

MSBU 518 Music Marketing Strategies

2.2 Entry Requirement

Check the entry requirement at https://www.music.mahidol.ac.th/th/admission-requirements/master-of-arts-in-music/