*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

การประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุและทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุ โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 – ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุและทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของส่วนงาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิรองคณบดีฝ่ายบริหารเข้าร่วมรับฟังด้วย