*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารอีสาน จำนวน 1 ร้าน

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารอีสานและยำชนิดต่างๆ  จำนวน ๑ ร้าน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น G อาคารภูมิพลสังคีต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ระยะเวลาในการประกอบการค้า

จำหน่ายอาหารอีสาน ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก ยำชนิดต่างๆ ในพื้นที่ขนาด ๑๒ ตร.เมตร เป็นเวลา

๑ ปี ๑๐ เดือน ช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ รายเดือน ๓,๐๐๐ บาท

๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคได้

๒.๒ สามารถทำนิติกรรมสัญญากับวิทยาลัยได้โดยตรง (งดการเช่าช่วง)

๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย

๒.๔ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อย่างเคร่งครัด

๒.๕ ต้องไม่มีปัญหาการทำธุรกรรมด้านการเงินที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๖ กรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า ๑ ราย ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบการทำอาหาร และสัมภาษณ์ (ต้องเป็นผู้จำหน่ายอาหารเองและอยู่ดูแลร้านค้าทุกวัน)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ใบรับรองแพทย์ระบุไม่เป็นโรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภค

๔. กำหนดการรับสมัคร

ติดต่อขอรับและส่งใบสมัครได้ที่

งานพัฒนาสินทรัพย์ ห้อง D ๑๐๕ ชั้นล่าง อาคาร D โทรศัพท์ (๐๒) ๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๔๑๓๐,(๐๘๑)๔๐๑-๔๐๖๑ อีเมมล์ lekratcharee@gmail.com หรือ งานบริหารธุรการ ห้องใหญ่ชั้นล่าง อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี

     ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔   ในวันและเวลาราชการ

๕. กำหนดเวลาการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

๕.๑ ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบการทำอาหารและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๙กรกฎาคม  ๒๕๖๔ หน้าห้อง D ๑๐๕ ชั้นล่าง อาคาร D

๕.๒ กรณีมีผู้สมัครมากกว่า ๑ ราย ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบการทำอาหาร และสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการเริ่มทดสอบชิมอาหาร เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๑ อาคาร A (ให้ทุกราย  เข้ามาเตรียมปรุงอาหารตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมให้คณะกรรมการชิมอาหาร เวลา ๑๐.๐๐ น.)

๕.๓ ติดประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ หน้าห้อง A ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร A

๕.๔ ผู้ประกอบการต้องทำสัญญาในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ห้อง D ๑๐๕ ชั้นล่าง  เวลา ๑๐.๐๐ น.

๖. รายละเอียดในวันทำสัญญา

การทำสัญญาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่วิทยาลัยกำหนด ๔ รายการดังนี้

– ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางรายปี ในอัตราปีละ ๑๕, ๐๐๐ บาท รวมสัญญา ๒ ปี ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่รายเดือนและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า รวมเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท(สามพันบาทถ้วน)

– ค่าประกันความเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท (ชำระครั้งเดียวด้วยเงินสดในวันทำสัญญา)

ค่าจัดทำป้ายชื่อร้านค้า ร้านละ  ๒,๕๐๐ บาท (ชำระครั้งเดียวด้วยเงินสดในวันทำสัญญา เฉพาะร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขาย)  ต้องพิมพ์ชื่อรายการอาหารภาษาไทย และอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมราคาจำหน่ายชัดเจนมาให้วิทยาลัยในวันทำสัญญา)โดยต้องยื่นเอกสารประกอบการทำสัญญาครบถ้วนดังรายการข้างล่าง

๖.๑ ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคน ซึ่งเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

(ผลตรวจย้อนหลังไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก)โดยรับรองผลการตรวจโรคของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

๑) ผล X-RAY ปอด

๒) ผลตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B

๓) ผลตรวจอุจจาระทั่วไปและตรวจเชื้อไทฟอยด์

๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจ้างทุกคน ๑ ชุด

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของลูกจ้างทุกคน ๑ ชุด

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้วของลูกจ้างทุกคน จำนวน ๒ รูป

๖.๕ รายการอาหารที่แต่ละร้านจำหน่ายทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมราคาชัดเจนครบถ้วนตามประเภทที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯ

๗. ผู้ประกอบการต้องเริ่มประกอบการตามวัน เวลาและสถานที่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัย มหิดลกำหนดให้

๘. ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง และคำแนะนำของวิทยาลัย และคณะกรรมการดูแลร้านค้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๙. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ จากผู้สมัครรายใดก็ได้ตามความเหมาะสม และจะควบคุม ดูแลคุณภาพ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเคร่งครัด

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]

ใบสมัครเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ดาวน์โหลด]