*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรยุโรปจนถึงปี พ.ศ. 2568

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการรับรองของ “MusiQuE” ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts: M.A.) และดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music: M.M.) ผลปรากฏว่า ได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุกๆ มาตรฐานการประเมินของยุโรป จากความสำเร็จในการได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ในปี พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ และการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับรองมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยฯ จะมีผลไปจนถึงปี พ.ศ. 2568