*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

วิชาเอก

ความสำคัญและวัตถุประสงค์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เฉพาะทางสำหรับสาขาวิชาทางการแสดงดนตรีเป็นหลัก ซึ่งประกอบ ไปด้วยวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี การประพันธ์เพลง การอำนวยเพลง การบรรเลงเปียโนประกอบ และดนตรีแจ๊ส นักศึกษาจะได้ศึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรถูกปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ไปจนถึงความสามารถในการหางานของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) ของทางวิทยาลัยฯ ที่เปิดเป็นแห่งแรก ในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยเป้าหมายดังกล่าว หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ สอนเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะสามารถใช้ภาษาไทยได้) ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อ เป็นหลักประกันว่าจะได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการศึกษาในหลักสูตรที่ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในระดับสากลได้อย่างเต็มที่

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ยกเว้น รายวิชาดนตรีไทยซึ่งจะใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน สารนิพนธ์ (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต) ต้องเขียนเป็น ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาในชั้นเรียน ระยะเวลา 1.5 ปี
โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต ระยะเวลา 0.5 ปี
รวม ระยะเวลา 2.0 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ (โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต) 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 38 หน่วยกิต

การศึกษาดูงาน

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการศึกษาดูงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุม หรืองานแสดง ในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนกำลังศึกษา

โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต

โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิตประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

  • การแสดงดนตรี – นำเสนอผลงานที่เป็นระดับปริญญาโท โดยมีนักศึกษา เป็นผู้แสดง/วาทยากรหลัก
  • สารนิพนธ์ (Thematic Paper) – เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระที่กำหนด สำหรับผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข คือ รายงานขนาดยาว เกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวม และการวิเคราะห์ของผู้เขียน ข้อมูลเหล่านั้นได้มาจากผลงานของผู้อื่น ผู้เขียนไม่ได้ลงมือทำการวิจัยเอง แต่ได้สรุปผลของความคิดเห็นไว้เป็นเรื่องเดียวกัน

ค่าเทอม และค่าธรรมเนียม

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1 143,300 ฿
ภาคเรียน 2 77,600 ฿
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1 78,300 ฿
ภาคเรียน 2 98,100 ฿
รวม  397,300 ฿

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยได้รับปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาดนตรี ต้องมีทักษะด้านการปฎิบัติดนตรีเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีด้านดนตรีปฎิบัติ โดยผ่านการสอบปฎิบัติ และผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  • มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าศึกษาดังนี้

IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60

การสอบเข้า

  • การทดสอบการแสดงดนตรี
  • การสอบวัดความสามารถทางดนตรี TIME (ทฤษฎีดนตรี/ ประวัติศาสตร์ดนตรี)
  • การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรืออื่นๆ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในคู่มือ Graduate Admissions Handbook