*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

วิชาเอก

 • การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
 • การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
 • การอำนวยเพลง
 • การบรรเลงเปียโนประกอบ
 • ดนตรีแจ๊ส

ความสำคัญและวัตถุประสงค์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เฉพาะทางสำหรับสาขาวิชาทางการแสดงดนตรีเป็นหลัก ซึ่งประกอบ ไปด้วยวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี การประพันธ์และ ทฤษฎีดนตรี การอำนวยเพลง การบรรเลงเปียโนประกอบและดนตรีแจ๊ส นักศึกษาจะได้ศึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชา หลักสูตรถูกปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะ ความ รู้ไปจนถึงความสามารถในการหางานของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตร ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.M.) ของทางวิทยาลัยฯ ที่เปิดเป็นแห่งแรก ในประเทศไทยอีกด้วย ด้วยเป้าหมายดังกล่าว หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการ สอนเป็นหลัก (ยกเว้นในกรณีของดนตรีไทยซึ่งจะสามารถใช้ภาษาไทยได้) ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อ เป็นหลักประกันว่าจะได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการศึกษาในหลักสูตรที่ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการ ประกอบอาชีพในระดับสากลได้อย่างเต็มที่

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ยกเว้น รายวิชาดนตรีไทยซึ่งจะใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน สารนิพนธ์ (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต) ต้องเขียนเป็น ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน

ศึกษาในชั้นเรียน ระยะเวลา 1.5 ปี
โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต ระยะเวลา 0.5 ปี
รวม ระยะเวลา 2.0 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต 6 หน่วยกิต
รวม 38 หน่วยกิต

การศึกษาดูงาน

 นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการศึกษาดูงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุม หรืองานแสดง ในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ตนกำลังศึกษา

โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิต

โครงการแสดงดนตรีระดับมหาบัณฑิตประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้

 • การแสดงดนตรี – นำเสนอผลงานที่เป็นระดับปริญญาโท โดยมีนักศึกษา เป็นผู้แสดง/วาทยากรหลัก
 • สารนิพนธ์ (Thematic Paper) – เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระที่กำหนด สำหรับผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แผน ข คือ รายงานขนาดยาว เกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวม และการวิเคราะห์ของผู้เขียน ข้อมูลเหล่านั้นได้มาจากผลงานของผู้อื่น ผู้เขียนไม่ได้ลงมือทำการวิจัยเอง แต่ได้สรุปผลของความคิดเห็นไว้เป็นเรื่องเดียวกัน

ค่าเทอม และค่าธรรมเนียม

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1 151,050 ฿
ภาคเรียน 2 77,350 ฿
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1 75,050 ฿
ภาคเรียน 2 95,350 ฿
รวม  398,800 ฿

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 •     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาดนตรีปฎิบัติ หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 •     หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาดนตรี ต้องมีทักษะด้านการปฎิบัติดนตรีเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี ด้านดนตรีปฎิบัติ โดยผ่านการสอบปฎิบัติ และผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การสอบเข้า

 • การทดสอบการแสดงดนตรี
 • การสอบวัดความสามารถทางดนตรี TIME (ทฤษฎีดนตรี/ ประวัติศาสตร์ดนตรี)
 • การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL หรืออื่นๆ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในคู่มือ Graduate Admissions Handbook

frases de la vida frases de enamorados