*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2017

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(หลักสูตรภาคพิเศษ)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :              ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ  :        Master of Arts Program in Music Education (Special Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
                           ชื่อย่อ   :         ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม  :          Master of Arts (Music Education)
                           ชื่อย่อ   :          M.A. (Music Education)

3. ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต ครูดนตรี  ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาดนตรี  มีความรู้รอบและรู้ลึกในสาขาวิชาดนตรี  ตลอดจนสามารถทำวิจัย เพื่อนำผลงานไปพัฒนาและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่  และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการเรียนการสอนทางสังคมและวัฒนธรรม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนที่จบการศึกษาตรงสาขาวิชาดนตรี ให้มีความรู้ความสามารถและวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนที่ไม่จบการศึกษาตรงสาขา แต่ต้องจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี ให้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น ให้ทัดเทียมกับครูที่จบสาขาวิชาชีพดนตรีโดยตรง และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูสอนดนตรีตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ในด้านดนตรีศึกษาและการสอนดนตรี
 3. มีความรู้  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในดนตรีศึกษา  สามารถค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา วิจัย  ค้นคว้าและประยุกต์ความรู้  และพัฒนาทางด้านดนตรีได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและจัดกิจกรรมดนตรีต่างๆ  ที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. เป็นนักวิชาการดนตรี ที่มีความชำนาญในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาชีพได้อย่างทันสมัย

5. การดำเนินการหลักสูตร

   5.1 การจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบหน่วยการศึกษา (Module)  มีทั้งหมด   5 โมดูล  ลงทะเบียนรายวิชาเป็นแบบ Block Course  เรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์  ต่อ 1 รายวิชา  วิชาละ 45  ชั่วโมง  จำนวน  3 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา
โมดูลที่ 1 มิถุนายน – สิงหาคม วิชาบังคับเลือก 1  รายวิชา,  วิชาเลือก  2  รายวิชา
โมดูลที่ 2 กันยายน – พฤศจิกายน วิชาบังคับเลือก  2  รายวิชา,  วิชาเลือก 1  รายวิชา
ปิดภาคเรียน ธันวาคม
โมดูลที่ 3 มกราคม – กุมภาพันธ์ วิชาเลือก  2 รายวิชา
โมดูลที่ 4 มีนาคม – พฤษภาคม วิชาบังคับ  3  รายวิชา/การศึกษาภาคฤดูร้อน 6 สัปดาห์
โมดูลที่ 5 มิถุนายน – กันยายน สารนิพนธ์

5.2 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

5.3  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา  โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ทำหน้าที่ครูสอนดนตรี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3-5 ปี
 3. ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ศึกษาต่อ

6. ทุนการศึกษา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  ทุนละ  280,000 บาท

7. การรับสมัครและสอบคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาต้องผ่านการคัดเลือก  ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร และ/หรือต้นสังกัดอื่น ๆ ที่ให้ทุนการศึกษา

8. หลักสูตร

        8.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

       8.2 โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาโท  ดังนี้

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

9. รายวิชาในหลักสูตรที่น่าสนใจ

 • ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี, เทคโนโลยีสำหรับครูดนตรี, สัมมนาวิจัยดนตรีศึกษา
 • ดนตรีสำหรับการศึกษาปฐมวัย , วิธีการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
 • การปฏิบัติดนตรีเครื่องมือเอก-โท , การผิวปาก , การเป่าใบไม้ , การตีเกราะเคาะไม้
 • เทคนิคการสอนโสตทักษะ ,สัมมนาเทคนิคการสอนทฤษฎีดนตรีสากล, เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางซูซูกิ , โคดาย ,ออฟ-ชูเวิร์ค และดาลโครซ
 • การขับร้องประสานเสียง , การสอนรวมวงดนตรี , การสอนวงโยวาฑิต
 • ฯลฯ

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข                ประธานหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรรฆ  จรัณยานนท์        กรรมการ
 3. ดร. สนอง  คลังพระศรี                                     กรรมการ
 4. ดร. ปรีญานันท์  พร้อมสุขกุล                           กรรมการและเลขานุการ
frases de la vida frases de enamorados