*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ปริญญาโทธุรกิจดนตรีภาคพิเศษ มหิดล สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา

“ปริญญาโทธุรกิจดนตรีภาคพิเศษ มหิดล สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา”

“ติดอาวุธด้วยการศึกษา ให้คุณไปไกลกว่าในธุรกิจดนตรี”

Go beyond in the Music Business with a genius choice of education”

เรียนปริญญาโทด้าน Music Business ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนวันพุธช่วงเย็นและวันเสาร์เพียง 6 ชั่วโมง ได้ความรู้ตรงประเด็น  ชัดเจน  มุ่งเน้นประสบการณ์ พร้อมใช้งานได้จริง ต่อยอดให้กับอนาคตของคุณ อย่ารอช้าให้กับวันเวลาแห่งความสำเร็จ

Master of Arts (Music) : Music Business รอบพิเศษ
ระยะเวลารับสมัคร
• ส่งเอกสารการสมัคร 16 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่1 18 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่2 21 พฤษภาคม 2564
• ประกาศผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่: https://drive.google.com/…/1SRZtIY9uF4haR7aN0DkQc49zsgV...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page:  Music Business College of Music, Mahidol University

 ติดต่อสอบถาม

 • Line ID: Music Business Mahidol University
 • FB: Music Business College of Music, Mahidol University
 • Email: msbu.mahidol@gmail.com
 • โทร.: 02-800-2525 ต่อ 4503

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรี ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้ในด้านธุรกิจดนตรีให้ก้าวไกลไปกว่าผู้อื่น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรี ด้วยชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนด้วยปริญญาจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย (โดย URAP 2019 – 2020)

 • เรียนกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาด้านดนตรีที่ประเภท และจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย
 • เรียนเพียงสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง เพียง 2 วันต่อสัปดาห์ ในวันพุธช่วงเย็นและวันเสาร์เพียง 6 ชั่วโมง
 • เป็นการเรียนที่เข้มข้น ตรงประเด็น  พร้อมใช้งานด้วยกรณีศึกษาและโครงการด้านธุรกิจดนตรีอย่างแท้จริงในทุกรายวิชา
 • มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในยุโรป
 • สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Connection กับผู้คนในแวดวงธุรกิจดนตรี

แนวทางการจัดการเรียนการสอน*

สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรีภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) มุ่งเน้นการนำไปใช้งานและปฏิบัติงานได้ทันที จึงวางเป้าหมายกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการวิชาให้เข้ากับการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการดำเนินการได้อย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถนำโครงการและแผนการทางธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในแต่ละรายวิชา เช่น นักศึกษาเป็นศิลปิน สามารถนำข้อสงสัยทางธุรกิจของตน เช่น จะสร้างมูลค่าให้กับตนเองให้มากขึ้นได้อย่างไร ไปเป็น based case ในรายวิชา value creation in music business เป็นต้น ผลที่ได้คือทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียน จะเป็นรายวิชาที่ช่วยต่อยอดและแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะธุรกิจดนตรี

 • กลยุทธ์การตลาดดนตรี
 • การสร้างมูลค่าในธุรกิจดนตรี
 • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจดนตรี
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดนตรี
 • ภาวะผู้นำและจริยธรรมในธุรกิจดนตรี
 • นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจดนตรี
 • การบริหารการเงินและการหาแหล่งทุนทางธุรกิจดนตรี
 • วิชาเลือกอื่นๆ 5 วิชา ซึ่งเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน เช่น การจัดการศิลปิน การผลิตสื่อทางดนตรี เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียน 2 ปีการศึกษา

“ระยะเวลาพอดี ลงทุนทั้งที ต้องได้มากกว่าปริญญา”

* การดำเนินการในหลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของวิทยาลัย