*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ นำโดยอาจารย์ชัยนันท์ วันอินทร์ นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 คน เข้ารับคำแนะนำด้านการศึกษาดนตรีในหัวข้อ “การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทายาศาสตร์” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และเสริมประสบการณ์จากผู้มีความรู้เฉพาะทางนั้น ๆ โดยอาจารย์ ดร. พุทธรักษา กำเหนิดรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มาให้ความรู้กับน้อง ๆ ในฐานะอาจารย์สอนในสาขาวิชาเครื่องสายสากลและดนตรีแชมเบอร์ พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พูดคุยและให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการเรียนและการสอนให้เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจด้านดนตรีและมีแผนในการศึกษาต่อ จากนั้นนำคณะนักเรียนเดินชมลักษณะทางกายภาพของวิทยาลัย อาคาร ห้องซ้อม ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี