*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขาศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นสมัคร ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา) จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]