*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ดังนี้

  • นายณฐกร สัจจาพิทักษ์
  • นางสาวจารวี สิลาจันทร์
  • นางสาวสุพรรษา แซ่อึ้ง

รายละเอียดการสอบข้อเขียนออนไลน์

ห้องสอบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meeting:

Meeting ID: 158 009 5108              Password: 1234

  • วันทดสอบระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

  • วันสอบข้อเขียนทางออนไลน์

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]