*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

  • นางสาวชุติกาญจน์ ศรีคล้าย
  • นางสาวมุขนินทร์ เจียมกีรติกานนท์
  • นางสาวทิพย์พริณ พิทักษ์พูลสิน
  • นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ
  • นางสาววิชญาพร เฉลิมพงศ์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์กำหนดจัดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษา

ดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) ดังนี้

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ห้องสอบออนไลน์ Meeting ID : 158 639 2573  Password: 1234

  • สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]