*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนขับรถ) 1 อัตรา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนขับรถ)  ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

  • การสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐ โดยวงเล็บมุมซองขวาบน สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ

๒ ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน ๑ ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ

๓. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตามช่องทางการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]