*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

 • นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองศรี
 • นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง
 • นางสาวณิชมน สมอออน
 • นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
 • นางสาวพิชชาพร หลวงเจริญ
 • นางสาวภานุชนาฎ พงศ์ไทย
 • นางสาวศุภสิริ ประทุมเมือง
 • นางสาวอธิชา ปรีดิขนิษฐ
 • นายชุมพล กัญชะนะ
 • นายดำ ม้องเพอ
 • นายนภพล แพนพันธ์อ้วน
 • นายพายุ กลีบบัว
 • นายภานุพันธ์ กฤตนาทิพย์
 • นายอรรถพร สว่างแจ้ง
 • นายอานนท์ จำเริญพัฒน์

รายละเอียดการสอบ

 • สอบข้อเขียน

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้อง Theater  ชั้น ๓  ห้องสมุดดนตรีจิ๋วบางซื่อ (อาคารซี)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/th/ และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]