*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารการวิจัย)

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

 • นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ
 • นายพีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย์
 • นางสาวชลันธร คิดละเอียด
 • นางสาววิภาภรณ์ ทรายทอง
 • นางสาวดีน่า นิตยพิบูลย์
 • นางสาวภณัทชา เพิ่มสา
 • นายภานุพันธ์ กฤตนาทิพย์
 • นางสาวปวิตรา ยังสบาย
 • นางสาวณัฐณิชา พูนบางยูง
 • นางสาวชมภูนุท จั่นนุ้ย
 • นางสาวภารวี ดำรงศีล
 • นางสาวศศิธร ปัญญานาค
 • นายณัฐสิทธิ์ มโหสอนันทน์
 • นางจิตติเศรษฐ์ ยวดยิ่งยง
 • นายฐิติพันธ์ จังทองศิริ
 • นายก้องภพ ปิยสังคม
 • นางสาวณิกษา ประภาสุชาติ
 • นางสาวชลดา บุตรน้ำเพชร
 • นายณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล
 • นายอรรถกร ภัทรจิตติกรกุล
 • นางสาวนวินดา ทองอันตัง

รายละเอียดการสอบ

 • สอบข้อเขียน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง Theater  ชั้น 2  ห้องสมุดนตรีจิ๋วบางซื่อ (อาคารซี)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/th/ และwww.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/job.php

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]