*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โดยวงเล็บมุมซองขวาบน “สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ
2. ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: “ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน
โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ
3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 2 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสอบและสัมภาษณ์ใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]