*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชากีตาร์คลาสสิค

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชากีตาร์คลาสสิค  สังกัดกลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

  • การสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑ ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ๗๓๑๗๐ โดยวงเล็บมุมซองขวาบน สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ

๒ ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ประวัติส่วนตัวและเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน ๑ ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ

๓ ยื่นประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.

  • เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

๑ ใบสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน) และประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
๒ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบกองเกินทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส
๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๖ รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๗ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

  • IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕๐
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
  • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์ในทางเว็บไซต์วิทยาลัย    ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]