*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารการวิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานวิจัย
  2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
  3. ประสานงานจัดการประชุม
  4. เตรียมเอกสาร ข้อมูล ในการประชุม
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้

3.1 ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170 โดยวงเล็บมุมซองขวาบน สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) หรือ

3.2 ส่งทางอีเมล msmu.mahidol@gmail.com โดยระบุในช่อง Subject: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ชื่อ_นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบ “PDF File” หรือ

3.3 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2563 ภายในเวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์ใน วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม [ดาวน์โหลด]