*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน ผู้ใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดที่ได้แนบมานี้แล้ว หรือสามารถติดต่อ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 โทร. 02-288-5634
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก