*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ศึกษาดูงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) นำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ จำนวน 50 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุนทรียศิลป์สำหรับผู้บริหาร” (Art Appreciation for Executives) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดนตรี โดยนำศิลปะและดนตรีเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เป็นคนเก่งและคนดี มีหลักการและแนวคิดที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ โดยในครั้งนี้นำการแสดงดนตรีพื้นบ้านชุดพิเศษมาร่วมแสดงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งพื้นถิ่นหรือรากเหง้าของดนตรีในประเทศและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอารยธรรมทางด้านดนตรีที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน  ในช่วงเย็นเข้าชมคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) โปรแกรมคอนเสิร์ต “American Frontiers and Soviet Fireworks” ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ทั้งในด้านความคิด การบริหาร และการเข้ารับฟังดนตรีที่ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง ซึ่งมีผลตอบรับที่ดียิ่งจากคณะผู้บริหาร