*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

ข่าววิทยาลัยฯ

 • TPO Sacre du Printemps Concert

  TPO Sacre du Printemps Concert

  24 ส.ค. 2558

  TPO Sacre du Printemps Concert 21-22 August 2015 at Prince Mahidol Hall Conductor: Alfonso Scarano Soloist: Massimo Mercelli, Flute

 • กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศึกษาดูงาน

  กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศึกษาดูงาน

  21 ส.ค. 2558

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดให้มีการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้ สำหรับนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ โดยนำนายทหารประทวน ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ จำนวน 33 ท่าน พร้อมครูผู้สอน 3 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แนะนำวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียนใหม่

  แนะนำวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียนใหม่

  18 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง นำนักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘๕ คน เดินชมสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น อาคารเรียน เรือนศิลปิน และพิพิธภัณฑ์ดนตรีเอเชียอุษาคเนย์ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • TPO Thai Talents Concert

  TPO Thai Talents Concert

  17 ส.ค. 2558

  TPO Thai Talents Concert 14-15 August 2015 at Prince Mahidol Hall Conductor: Alfonso Scarano Soloist: Kwanchanok Pongpairoj, Piano

 • โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  17 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ.นพดล ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ เเละผู้จัดการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) เป็นตัวแทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มอบทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก ให้แก่โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จ.ฉะเชิงเทรา โดยในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิวสิคสแควร์ เเละทำกิจกรรมสันทนาการทางดนตรี ณ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สถาบันคลังสมองของชาติ (Dean of Change: รุ่นที่1-5) ศึกษาดูงาน

  สถาบันคลังสมองของชาติ (Dean of Change: รุ่นที่1-5) ศึกษาดูงาน

  17 ส.ค. 2558

  สถาบันคลังสมองของชาติ รุ่นที่1-5 ศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นำผู้เข้าร่วมหลักสูตรซึ่งเป็นคณบดีและผู้บริหารในหลักสูตร “ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Dean of Change : DFC) รุ่นที่ 1-5 จำนวน ข้อมูลเพิ่มเติม

 • นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 2 มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน

  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 2 มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน

  17 ส.ค. 2558

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 160 ท่าน และทีมงานสถาปนิกผู้สนใจอีกจำนวนหนึ่ง เข้ารับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ชาตรี ลดาลลิตสกุล ผู้ออกแบบวิทยาลัยและเจ้าของบริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ เป็นวิทยากร ณ หอแสดงดนตรี พร้อมนำชมอาคารเรียนและภูมิทัศน์โดยรอบของวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม

 • TPO Leningrad Symphony Concert

  TPO Leningrad Symphony Concert

  10 ส.ค. 2558

  TPO Leningrad Symphony Concert 7-8 August 2015 at Prince Mahidol Hall Conductor: Gudni A. Emilsson Soloist: Anant Changwaiwit, Piano

 • โรงเรียนวัดหุบรักร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  โรงเรียนวัดหุบรักร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก

  10 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ.นพดล ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ เเละผู้จัดการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) เป็นตัวแทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มอบทุนโครงการพัฒนาเยาวชนกับดนตรีคลาสสิก มูลค่า ๒๙,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหุบรัก จ.นครปฐม ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์รวม ๘ คน ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ยินดีต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ยินดีต้อนรับกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

  06 ส.ค. 2558

  เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการและคณะเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโดยมี อ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมวิทยาลัย พร้อมกันนี้นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงละครเพลงมาขับกล่อมบทเพลงไพเราะเพื่อความบันเทิงสร้างความสนใจให้กับคณะกรรมการและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของนักเรียนอีกด้วย