พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๙.๐๐ น.
ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

frases de la vida frases de enamorados