*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คำถามที่พบบ่อย

คำถามการสอบคัดเลือกนักศึกษา (เตรียมอุดมดนตรีและปริญญาตรี)

Q: ใบสมัครซื้อได้ที่ไหน เมื่อไร?
A:
1. ใบสมัครทาง MS on-line (ขอรับรหัสสมัครสอบ https://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php)
2. สมัครสอบทาง MS on-line (สมัครสอบ https://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php)
3. ดูข้อกำหนดการสอบได้จาก MS web-site (ที่ www.music.mahidol.ac.th > รับสมัคร)
4. วิทยาลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่ ก.ค ของทุกปี และจัดสอบเดือน ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. ของทุกปี

Q: มีติวโสตทักษะและทฤษฎีดนตรีบ้างไหม ที่ไหน เมื่อไร?
A: มี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 3 สาขา
– โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (สยามพารากอน) โทรศัพท์ 02-1294542
– โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์) โทรศัพท์ 02-7219894
– โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ซีคอนสแควร์ บางแค) โทรศัพท์ 02-4582680

Q: ต้องเตรียม portfolio ในการสมัครไหม?
A:
1. การเตรียม portfolio จะทำให้กรรมการเห็นประวัติและกิจกรรมของผู้สมัคร portfolio ไม่มีผลต่อการสอบได้หรือตก เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กรรมการรู้จักตัวผู้สมัครมากขึ้น
2. แนะนำให้นำ portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์ และนำกลับ

Q: มีทุนการศึกษาให้หรือไม่
A: มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยแบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนเรียนดี ทุนเครื่องมือขาดแคลน ทุนรวมวง ทุนส่งเสริมการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา

Q: มีการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนบ้างไหม
A: วิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อนมีเฉพาะบางรายวิชาและเฉพาะกรณีจำเป็น (สำหรับนักศึกษาที่ต้องสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)

Q: หากเข้าไปเรียนแล้วจะสามารถย้ายวิชาเอกได้หรือไม่
A: สามารถย้ายวิชาเอกได้ โดยผ่านการสอบ audition/ข้อเขียน ตามเกณฑ์ของสาขา (การย้ายสาขา อาจส่งผลให้จบการศึกษาช้ากว่าปกติได้)

Q: จะสามารถโอนหน่วยกิตวิชาดนตรีจากสถาบันอื่นได้หรือไม่
A: สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยให้มาดำเนินการหลังสอบผ่านการสอบคัดเลือก ที่งานบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์และขั้นตอนการเทียบโอนซึ่งต้องพิจารณาผลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Q: นักศึกษาทุกคนมีข้อบังคับให้อยู่หอที่มหาวิทยาลัยหรือไม่
A:
ระดับปริญญาตรี ไม่บังคับ
ระดับเตรียมอุดมดนตรี เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding school) นักเรียนทุกคนต้องอยู่ประจำหอพักของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Q: สอบได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรีหรือไม่ และถ้าได้ ต้องปฎิบัติอย่างไร
A: ได้ โดยสมัครด้วย 2 รหัสสอบ (Application No และ Reference Code)

Q: สามารถเรียนสองสาขาพร้อมๆ กันได้หรือไม่
A: ไม่ได้ นักเรียนทุกคนจะมีเครื่องดนตรี สไตล์ และสาขาวิชาประจำตัว 1 เครื่อง 1 สไตล์ 1 สาขา แต่นักเรียน นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนเครื่องดนตรีอื่นๆ หรือวิชาในสาขาอื่นๆ ที่สนใจ นอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรของสาขาตนเองได้ ในลักษณะวิชาเลือก

Q: จบ ปวช. หรือ กศน. GED มาสมัครสอบได้หรือไม่
A: ได้

Q: ยังไม่มีผลสอบ TIME สามารถสมัครสอบได้ไหม
A: ยังไม่มีคะแนน TIME สามารถยื่นใบสมัครกับ Admission ได้ (แต่ต้องดำเนินการสมัครสอบทั้ง TIME และ Admission ในรอบสอบเดือนเดียวกัน (สอบควบคู่กัน) ผลสอบ TIME กับ Admission จะออกผลสอบทันกัน) ผู้สมัครต้องแสดงการสมัครสอบ TIME เป็นหลักฐานแทนผลสอบ TIME

Q: จะหาข้อมูลข้อกำหนดการสอบวิชาเฉพาะและการสอบ Audition ได้จากที่ไหน
A: ดูได้จาก www.music.mahidol.ac.th > menu รับสมัคร

Q: วิทยาลัย รับนักศึกษา ปีละกี่คน
A: รับไม่จำกัดจำนวน รับทุกคนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนดคะแนนไว้

Q: วันมาสอบ ต้องนำเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่นๆ มาเองหรือไม่
A: ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีที่ใช้สอบ ไม้ตี อุปกรณ์สายต่อ และเอฟเฟกต์ต่างๆ มาเอง (ยกเว้น เปียโน ฮาร์พ กลองชุด เครื่องกระทบ ฆ้อง ระนาด แอมป์ วิทยาลัยมีจัดเตรียมไว้ให้)

Q: วิทยาลัยมีให้เรียน รด. หรือไม่
A: มี ยื่นความจำนงได้ที่งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Q: จบ ม.6 ที่วิทยาลัยแล้ว สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้เลยหรือไม่
A: วิทยาลัย มีเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด

Q: ถ้ามีปัญหาในการสมัครออนไลน์จะทำอย่างไร
A: 1. สอบถามได้ที่ งานรับสมัครฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2800-2525 ต่อ 1109, 1128 ในวันและเวลาราชการ
2. สอบถามได้ที่ msacadmc@mahidol.ac.th

Q: รหัสสมัครสอบ สามารถใช้ได้กี่ครั้ง
A: รหัสสมัครสอบ สามารถใช้ได้ทั้ง 4 รอบของปีการศึกษานั้นๆ

Q: ชำระค่าขอรับรหัสสมัครสอบแล้ว จะทราบ Username และ Password ได้อย่างไร
A: หลังจากผู้สมัครชำระค่าขอรับรหัสสมัครสอบแล้ว ประมาณ 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครตรวจสอบจาก e-mail ของผู้สมัคร
ตามที่ผู้สมัครได้ส่งมาตอนที่กรอกขอรับรหัสสมัครสอบ หากครบ 2วันทำการแล้ว ผู้สมัครยังไม่ได้รับ Username และ
Password ให้โทรสอบถามได้ที่ งานรับสมัครฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2800-2525 ต่อ 1109, 1128 วันและเวลาราชการ

Q: เอกสารการสมัครสอบ มีอะไรบ้าง
A: 1. ใบสมัครของรอบปัจจุบัน ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง พร้อมติดรูปถ่าย
2. สำเนาใบเกรด บฟ.1 / สำเนาสมุดพก ของ ม.1- เทอมปัจจุบัน หรือ ม.6 – เทอมปัจจุบัน
3. หนังสือรับรองอาจารย์ผู้สอนดนตรี
4. สำเนาผลสอบ TIME (กรณีเคยสอบมาแล้ว) / สำเนาบัตรสอบ TIME (กรณีเพิ่งสมัครสอบในรอบปัจจุบัน)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาพาสปอร์ต
6. สำเนาใบ Invoice ค่าสมัครสอบของรอบปัจจุบัน

Q: เคยสมัครสอบแล้ว ต้องการสมัครสอบรอบถัดไป เอกสารที่ใช้สมัครสอบ ต้องใช้อะไรบ้าง
A: กรณีสมัครสอบซ้ำ ใช้เอกสารเฉพาะ
1. ใบสมัครของรอบปัจจุบัน
2. ผลสอบรอบที่ผ่านมา (พิมพ์ได้จากระบบ ที่เมนูติดตามสถานะการสมัครสอบ)
3. สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบของรอบปัจจุบัน
4. หลักฐาน TIME (ถ้ามีเพิ่มเติมผลสอบ)

Q: หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้สอนดนตรี คือใคร
A: อาจารย์ที่สอนดนตรีของผู้สมัคร อาจเป็นอาจารย์ที่สอนในห้องเรียนปกติ หรือเป็นอาจารย์ที่สอนพิเศษก็ได้

Q: สอบไม่ผ่าน รอบถัดไปเปลี่ยนไปสมัครสาขาวิชาอื่นได้ไหม
A: แต่ละรอบสอบผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบในสาขาวิชาใดก็ได้ และถ้ามีคะแนนเก็บ (ผลสอบผ่านที่เป็นคะแนนร่วม) ระบบก็จะดึงคะแนนผ่านมาให้

Q: สอบไม่ผ่าน แต่มีคะแนนผ่านในบางวิชา สมัครสอบรอบถัดไป จำเป็นต้องสอบวิชาที่คะแนนผ่านแล้วหรือไม่
A: วิทยาลัยฯ จะเก็บคะแนนส่วนที่ผ่านไว้ให้ ผู้สมัครเข้าสอบเฉพาะส่วนของวิชาที่ยังสอบไม่ผ่านเท่านั้น

Q: จะขอดูใบ Comment จากกรรมการคุมสอบปฏิบัติได้หรือไม่
A: หลังวันประกาศผลสอบของแต่ละรอบ ผู้สมัครสามารถขอดู Comment วิชาสอบปฏิบัติได้ (เพื่อเป็นการเตรียมตัว และแก้ไข สำหรับการสอบครั้งถัดไป) ที่ ห้อง A103 งานรับสมัครฯ วันและเวลาราชการ ภายใน 20 วันหลังประกาศผล

Q: ค่าเล่าเรียน
A:
ระดับเตรียมอุดมดนตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 980,000 บาท
• ภาคการศึกษาละ 160,000 บาท ยกเว้นภาคการศึกษาแรก 180,000 บาท
• เป็นโรงเรียนประจำและค่าใช้จ่ายรวม ค่าเล่าเรียน หอพัก อาหาร และซักรีด
• หลักสูตร 103 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี

ระดับปริญญาตรี
• ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
• หลักสูตร 139 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

Q: จบจากที่นี่ นอกจากไปสอนดนตรีแล้วทำอะไรได้อีกบ้าง
A: ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตรงตามสาขาที่เรียน เช่น เป็นนักดนตรี เป็นวาทยกร เป็นครูและอาจารย์สอนดนตรีสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ และโรงเรียนดนตรีเอกชน หรือรับสอนตามบ้าน เป็น sound engineer, sound designer, ทำงานในห้องบันทึกเสียง เป็นผู้ประพันธ์ดนตรีและเพลงทุกรูปแบบ เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน เป็น producer ทำค่ายเพลง ออกเทป เป็นศิลปิน ทำธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี เช่น เปิดโรงเรียนสอนดนตรี เป็น organizer จัดงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เปิดร้านขายเครื่องดนตรี เป็นช่างซ่อมเครื่องดนตรี เป็นเจ้าของกิจการโรงงานผลิตเครื่องดนตรี เป็นนักวิจัยค้นคว้าด้านดนตรี นักมานุษยวิทยาการดนตรี นักประวัติศาสตร์ดนตรี อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ตรงตามสาขาที่เรียน แต่ก็มีนักศึกษาที่ประกอบอาชีพไม่ตรงกับวิชาเอกที่เรียนมา หรือไปทำอาชีพอื่นๆ แต่ผลพลอยได้จากการเรียนดนตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้น และในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังเรื่องการมีวินัย เป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการเป็นนักทฤษฎี และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นศิลปินที่ดี การปูพื้นฐานการศึกษาเช่นนี้ทำให้นักศึกษาสามารถจะออกไปประกอบอาชีพดนตรี หรืออาชีพอื่นๆ ใดๆก็ได้ตามความถนัดของแต่ละคน

Q: วันมาสอบ ต้องนำเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่นๆ มาเองหรือไม่
A: ผู้สอบต้องนำเครื่องดนตรีที่ใช้สอบ ไม้ตี อุปกรณ์สายต่อ และเอฟเฟกต์ต่างๆ มาเอง (ยกเว้น เปียโน ฮาร์พ กลองชุด เครื่องกระทบ ฆ้อง ระนาด แอมป์ วิทยาลัยมีจัดเตรียมไว้ให้)

Q: Backing track ที่กำหนดให้นำด้วย ใช้เป็น CD หรือ Flash Drive
A: สามารถบันทึก Backing Track ในรูปแบบต่างๆ เช่น CD รูปแบบไฟล์ MP3 หรือ Smart Phone ที่สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ขยายเสียงได้ (เท่านั้น) ไม่อนุญาตให้บันทึกใส่ USB หรือ Thumb drives เนื่องจากอาจเกิดไวรัสได้

Q: สอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ใช้คะแนน GAT/PAT ด้วยหรือไม่
A: วิทยาลัย ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และไม่นำชื่อไปตัดสิทธิ์กับ สกอ.

________________________________________

คำถามการสอบคัดเลือกนักศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

Q: ค่าเล่าเรียน
A: – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 300,000 บาท หลักสูตร 38 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี
– ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 400,000 บาท หลักสูตร 38 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4700,000 บาท หลักสูตร 52 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี
– ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 6100,000 บาท หลักสูตร 60 หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

Q: มีทุนการศึกษาหรือไม่
A: 1. ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ทุนการศึกษาประเภท TA สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา

Q: มีภาคพิเศษหรือไม่ เรียนทุกวันไหม
A: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีเฉพาะภาคปกติ จัดการเรียนการสอน จันทร์-ศุกร์ คาบเรียน/วันเรียน ติดตามได้จากประกาศตารางสอนของแต่ละปีการศึกษา