*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

เงินกู้ยืม/ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความสามารถ และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีทุนที่ได้รับการสนับสนุน จากองค์กรภายนอก โดยรายละเอียดของทุนแต่ละประเภท งานกิจการนักศึกษาจะแจ้งในระบบ COMMAS และเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา
1. เปิดรับสมัครสอบทุนการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
2. สอบทุนการศึกษา ประมาณเดือนพฤษภาคม
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประมาณเดือนมิถุนายน โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน จำนวน 60 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-610-4888

ขั้นตอนการสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1. ผู้กู้ยืมทำการ Register เพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th
2. ผู้กู้ยืมทำการยื่นแบบคำขอกู้ยืมและแบบยืนยันการกู้ยืมผ่านในระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากจะบบ จำนวน 1 ใบ
3. ผู้กู้ยืมกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ.101
4. ผู้กู้ยืมยื่นเอกสารในข้อ 2 และ ข้อ 3 พร้อมเอกสารแนบ ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : สามารถดูกำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ที่ระบบ COMMAS
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-800-2525 ต่อ 129