*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จำนวน 33 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายปฐาพันธ์ หนูแก้ว รองผู้จัดการสถานที่จัดแสดง นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานควบคุมอุปกรณ์เทคนิคให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพร้อมนำชมมหิดลสิทธาคาร โดยเนื้อหาในการบรรยายและนำชมนั้นจะเน้นการเสริมเทคนิคความรู้ในการออกแบบและการทำงานสำหรับงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานต่อไป