ผลงานวิจัยของคณาจารย์

งานวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาในหลายสาขา ตัวอย่างเช่น การวิจัยทางดนตรีบำบัด, การวิจัยดนตรีพื้นบ้านของไทย รวมไปถึงการสร้างผลงานเพื่อประกอบการเรียนการสอนสำหรับชั้นเรียนและวิชาปฏิบัติเดี่ยว (แบบเรียน, แบบฝึกหัดเทคนิค, software, วีดีโอ และสื่อการสอนออนไลน์)

frases de la vida frases de enamorados