*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดี ผศ. ดร. สุพรรณี จันทน์คราญ ที่ปรึกษาคณบดี ร่วมด้วยอาจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรรวม 15 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้รองรับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และการวางแผนพัฒนาด้วยการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง ต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายและนำชมภูมิทัศน์ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ (YAMP) โดยมีคุณลลิล  กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี นำชมอาคารและร่วมพบปะพูดคุยกับ Mr. Richard Ralphs อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีอีกด้วย