*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการศึกษางานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษา โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารเตรียมอุดมดนตรี โดยมี Mr. Richard Ralphs อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามด้านการจัดการศึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง และมีโอกาสได้เดินชมอาคาร สถานที่ของนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี โดยคุณลลิล กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี ร่วมให้การต้อนรับและนำชมส่วนต่าง ๆ รวมถึงบรรยากาศห้องเรียนพิเศษแบบเวิร์คชอป ของนักเรียนค่าย TIWSC แคมป์ จากนั้นเดินชมภูมิทัศน์ของดุริยางค์และเข้าชมหองสมุด “จิ๋ว บางซื่อ” เพื่อศึกษาข้อมูลวิทยานิพนธ์ดนตรีอีกด้วย