*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ มช.สัญจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมนอกห้องเรียน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำนักศึกษา จำนวน 86 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายปฐาพันธ์ หนูแก้ว รองผู้จัดการสถานที่จัดแสดง นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล หัวหน้างานควบคุมอุปกรณ์เทคนิคให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรพร้อมนำชมมหิดลสิทธาคาร โดยเนื้อหาในการบรรยายและนำชมนั้นจะเน้นการเสริมเทคนิคความรู้ในการออกแบบและการทำงานสำหรับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการปฏิบัติงานต่อไป