*The College of Music, Mahidol University has been reviewed according to the MusiQuE standards in 2018

ค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส ครั้งที่ 1

Date
Date(s) - 16/08/2019 - 25/09/2019

Location
College of Music, Mahidol University Salaya Campus


ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเยาวชนดนตรีที่สนใจในดนตรีแจ๊ส ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี เข้าร่วมค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส ครั้งที่ 1  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากคณาจารย์ภาควิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดการเรียน การสอน ในรูปแบบค่ายอบรมดนตรี (Music Camp) ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดำเนินการ (ยกเว้นค่าอาหารในแต่ละมื้อ และค่าเดินทางของผู้เข้าร่วม)  จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7 – 15 ปี หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  2. มีความสนใจในดนตรีแจ๊ส
  3. ผู้สมัครสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้  โดยเครื่องดนตรีที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • เครื่องประกอบ (Rhythm Section) กลอง, เปียโน, กีต้าร์, เบส
  • เครื่องบรรเลงทำนอง (Instrumental) อาทิ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, และอื่นๆ
  1. สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาของค่าย เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน (โดยที่ผู้สมัครที่ต้องการห้องพัก ณ เรือนศิลปิน สามารถแจ้งได้ในใบสมัคร)
  2. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฏีดนตรี และความสามารถในการบรรเลงด้นสด (Improvisation)

ค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊สนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม TIJC JAZZ AID 2020 การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้อบรมจะได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมแสดงในงาน Thailand International Jazz Conference 2020

การรับสมัคร

เยาวชนผู้สนใจสามารถสมัคร โดยดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล์: kritsana.chi@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งลายเซ็นแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ใบสมัครค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส ครั้งที่ 1 [ดาวน์โหลด]

กำหนดการกิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรีแจ๊ส [ดาวน์โหลด]

ระหว่าง วันจันทร์ที่ 7 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
เวลา กิจกรรม
15:00 – 18:00 เช็คอิน สำหรับผู้ที่สำรองห้องพัก เรือนศิลปิน
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
9:00 – 10:00 ลงทะเบียน (บริเวณชั้น 1 อาคารเตรียมอุดมดนตรี)
10:00 – 11:00 กล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียด (ห้อง PC807)
11:00 – 13:00 พักเที่ยง
13:00 – 15:00 การเรียนการสอน
15:00 – 15:30 พักเบรค
15:30 – 16:30 การเรียนการสอน
วันอังคารที่ 8 และพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
9:00 – 10:00 การเรียนการสอน
10:00 – 10:30 พักเบรค
10:30 – 11:30 การเรียนการสอน
11:30 – 13:00 พักเที่ยง
13:00 – 15:00 การเรียนการสอน
15:00 – 15:30 พักเบรค
15:30 – 16:30 การเรียนการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
9:00 – 10:00 การเรียนการสอน
10:00 – 10:30 พักเบรค
10:30 – 11:30 การเรียนการสอน
11:30 – 13:00 พักเที่ยง
13:00 – 15:00 ซ้อมเตรียมตัวสำหรับการแสดง
15:00 – 15:30 พักเบรค
15:30 – 16:30 การแสดงจากผู้เข้าร่วม และมอบใบประกาศนียบัตร (ห้อง PC807)

การจัดการเรียน การสอน ภายในค่าย ได้แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่

  1. ภาคทฤษฎี ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในวิชาต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สเบื้องต้น (Basic Jazz History), ทฤษฎีดนตรีแจ๊สเบื้องต้น (Basic Jazz Theory), ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส (Jazz Fundamental)
  2. ภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ เช่น การบรรเลงด้นสด (Jazz Improvisation) และวิชารวมวง (Jazz Ensemble)

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 – 17:00 น. จะเป็นการแสดงของผู้เข้าร่วม และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/tijc.net  และ www.tijc.net
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทร 02-800-2525 ต่อ 3117


Loading Map....